Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 11.861 12.408 12.613
Nombre d'establiments 12.172 12.453 13.005
Persones ocupades 36.731 37.961 40.141
Ingressos d'explotació 2.392.894 2.682.967 2.671.331
Volum de negoci 1.725.549 1.953.835 1.895.946
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 661 356
Subvencions a l'explotació 609.369 662.339 694.869
Resta d'ingressos d'explotació 57.976 66.130 80.160
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -682 413 1.304
Variació existències productes acabats i en curs -180 -7 12
Despeses d'explotació 2.079.863 2.290.024 2.345.302
Consum de mercaderies 1.661 5.325 4.717
Consum de primeres matèries i altres proveïments 285.589 279.597 253.014
Treballs realitzats per altres empreses 92.435 150.921 193.111
Despeses de personal 985.150 1.019.812 1.050.126
Sous i salaris 755.920 780.922 797.717
Càrregues socials i altres despeses de personal 229.230 238.889 252.408
Despeses en serveis exteriors 491.976 577.178 592.556
Dotacions per a amortitzacions 222.620 255.507 250.124
Resta de despeses d'explotació 432 1.686 1.653
Inversió bruta en actius materials 272.231 279.439 282.517
Inversió bruta en actius intangibles 39.375 14.497 14.759
Resultat de l'exercici 69.256 43.948 78.086
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.725.549 1.953.835 1.895.946
Vendes a Espanya 1.675.862 1.910.027 1.857.416
Vendes a la resta de la Unió Europea 38.991 35.025 32.151
Vendes a la resta del món 10.695 8.784 6.379
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 36.731 37.961 40.141
Persones assalariades 24.783 26.439 27.086
Persones no assalariades 11.949 11.522 13.055
Personal assalariat equivalent a jornada completa 22.763 23.643 24.584
Hores treballades pel personal assalariat .. 42.592 44.643
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.725.549 1.953.835 1.895.946
Variació existències productes acabats i en curs -180 -7 12
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 661 356
Ingressos accessoris i altres de gestió 58.026 65.136 77.881
Consum de mercaderies 1.661 5.325 4.717
Treballs realitzats per altres empreses 92.435 150.921 193.111
Valor de la producció 1.689.299 1.863.380 1.776.368
Consum de primeres matèries i altres proveïments 285.589 279.597 253.014
Despeses en serveis exteriors 491.976 577.178 592.556
Valor afegit brut a preus de mercat 911.734 1.006.606 930.797
Impostos sobre la producció i els productes 8.423 9.715 8.805
Subvencions a l'explotació 609.369 662.339 694.869
Valor afegit brut a cost de factors 1.512.680 1.659.230 1.616.861
Despeses de personal 985.150 1.019.812 1.050.126
Excedent brut d'explotació 527.530 639.418 566.735
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.182 43.708 40.280
Despeses de personal per assalariat 39.752 38.572 38.770
Taxa de valor afegit 89,5 89,0 91,0
Taxa de despeses de personal 65,1 61,5 64,9
Taxa bruta d'explotació 30,6 32,7 29,9
Taxa de salarització 67,5 69,6 67,5
Taxa d'inversió 20,6 17,7 18,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 16,6 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou els grups 491 a 493 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor