Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.299 1.470 1.525
Nombre d'establiments 1.455 1.559 1.952
Persones ocupades 9.588 10.775 10.053
Ingressos d'explotació 3.271.181 3.858.824 3.198.354
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Treballs realitzats per a l'actiu 3 ~ ~
Subvencions a l'explotació 893 549 575
Resta d'ingressos d'explotació 27.285 32.927 25.832
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 18.685 15.371 21.362
Variació existències productes acabats i en curs 50 2.978 3.505
Despeses d'explotació 3.219.260 3.763.573 3.141.073
Consum de mercaderies 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.967 21.325 17.201
Treballs realitzats per altres empreses 18.456 58.914 16.646
Despeses de personal 285.159 290.343 267.995
Sous i salaris 222.951 226.908 209.032
Càrregues socials i altres despeses de personal 62.207 63.434 58.963
Despeses en serveis exteriors 298.951 319.781 270.430
Dotacions per a amortitzacions 29.511 28.701 28.464
Resta de despeses d'explotació 14.779 1.872 6.667
Inversió bruta en actius materials 25.176 27.357 45.746
Inversió bruta en actius intangibles 5.293 3.456 4.518
Resultat de l'exercici 22.040 64.040 52.372
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Vendes a Espanya 3.017.028 3.626.304 3.052.572
Vendes a la resta de la Unió Europea 111.105 159.524 69.049
Vendes a la resta del món 114.865 39.519 50.325
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.588 10.775 10.053
Persones assalariades 8.718 9.831 9.350
Persones no assalariades 871 944 703
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.318 9.339 8.720
Hores treballades pel personal assalariat .. 17.045 15.629
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Variació existències productes acabats i en curs 50 2.978 3.505
Treballs realitzats per a l'actiu 3 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 26.750 32.748 25.706
Consum de mercaderies 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Treballs realitzats per altres empreses 18.456 58.914 16.646
Valor de la producció 692.909 759.522 650.842
Consum de primeres matèries i altres proveïments 13.967 21.325 17.201
Despeses en serveis exteriors 298.951 319.781 270.430
Valor afegit brut a preus de mercat 379.990 418.416 363.211
Impostos sobre la producció i els productes 5.461 8.772 4.466
Subvencions a l'explotació 893 549 575
Valor afegit brut a cost de factors 375.422 410.193 359.321
Despeses de personal 285.159 290.343 267.995
Excedent brut d'explotació 90.263 119.850 91.326
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.154 38.070 35.744
Despeses de personal per assalariat 32.711 29.534 28.662
Taxa de valor afegit 54,2 54,0 55,2
Taxa de despeses de personal 76,0 70,8 74,6
Taxa bruta d'explotació 2,8 3,1 2,9
Taxa de salarització 90,9 91,2 93,0
Taxa d'inversió 8,1 7,5 14,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 30,3 34,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.242.999 3.825.347 3.171.946
Vendes a l'engròs i al detall 3.242.980 3.823.935 3.170.712
Volum de negoci per altres conceptes 18 1.412 1.235
Consum de mercaderies 2.558.437 3.042.637 2.533.670
Compres de mercaderies 2.576.901 3.057.404 2.554.626
Variació d'existències de mercaderies 18.464 14.767 20.957
Marge comercial brut 684.543 781.298 637.042
Marge comercial brut sobre vendes (%) 21,1 20,4 20,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4639 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor