Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.702 7.709 7.189
Nombre d'establiments 7.315 7.965 7.900
Persones ocupades 21.038 22.247 21.224
Ingressos d'explotació 1.672.296 1.677.879 1.718.458
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Treballs realitzats per a l'actiu 267 287 976
Subvencions a l'explotació 143 142 296
Resta d'ingressos d'explotació 18.783 19.691 25.929
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 14.249 -2.973 3.259
Variació existències productes acabats i en curs 4.643 5.056 6.019
Despeses d'explotació 1.577.227 1.600.391 1.635.651
Consum de mercaderies 38.238 49.575 70.100
Consum de primeres matèries i altres proveïments 794.888 756.333 752.175
Treballs realitzats per altres empreses 61.370 56.875 72.433
Despeses de personal 431.910 453.099 468.533
Sous i salaris 339.845 356.463 373.051
Càrregues socials i altres despeses de personal 92.065 96.636 95.482
Despeses en serveis exteriors 211.755 238.529 238.454
Dotacions per a amortitzacions 26.808 24.175 27.422
Resta de despeses d'explotació 12.259 21.806 6.534
Inversió bruta en actius materials 36.218 38.299 44.895
Inversió bruta en actius intangibles 619 878 2.733
Resultat de l'exercici 80.224 -5.036 20.475
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Vendes a Espanya 1.627.831 1.631.856 1.670.800
Vendes a la resta de la Unió Europea 22.688 24.411 18.074
Vendes a la resta del món 2.585 1.492 2.383
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 21.038 22.247 21.224
Persones assalariades 15.613 16.999 16.213
Persones no assalariades 5.425 5.249 5.011
Personal assalariat equivalent a jornada completa 14.736 14.898 14.251
Hores treballades pel personal assalariat .. 26.983 25.223
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Variació existències productes acabats i en curs 4.643 5.056 6.019
Treballs realitzats per a l'actiu 267 287 976
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.797 19.715 25.891
Consum de mercaderies 38.238 49.575 70.100
Treballs realitzats per altres empreses 61.370 56.875 72.433
Valor de la producció 1.577.203 1.576.366 1.581.609
Consum de primeres matèries i altres proveïments 794.888 756.333 752.175
Despeses en serveis exteriors 211.755 238.529 238.454
Valor afegit brut a preus de mercat 570.560 581.505 590.980
Impostos sobre la producció i els productes 7.642 6.692 9.037
Subvencions a l'explotació 143 142 296
Valor afegit brut a cost de factors 563.061 574.955 582.240
Despeses de personal 431.910 453.099 468.533
Excedent brut d'explotació 131.151 121.856 113.707
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 26.764 25.844 27.433
Despeses de personal per assalariat 27.664 26.655 28.898
Taxa de valor afegit 35,7 36,5 36,8
Taxa de despeses de personal 76,7 78,8 80,5
Taxa bruta d'explotació 7,9 7,4 6,7
Taxa de salarització 74,2 76,4 76,4
Taxa d'inversió 6,5 6,8 8,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 15,7 15,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.653.104 1.657.759 1.691.257
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 38.238 49.575 70.100
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 452 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor