Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.032 3.404 3.101
Nombre d'establiments 3.314 3.607 3.560
Persones ocupades 9.520 9.480 10.052
Ingressos d'explotació 1.947.418 2.071.306 2.312.784
Volum de negoci 1.859.738 1.991.660 2.227.237
Treballs realitzats per a l'actiu 1.594 9.669 8.678
Subvencions a l'explotació 3.580 7.447 7.755
Resta d'ingressos d'explotació 82.506 62.530 69.113
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.411 11.675 -11.562
Variació existències productes acabats i en curs -552 3.735 3.044
Despeses d'explotació 1.689.249 1.828.697 2.071.241
Consum de mercaderies 153.628 215.616 64.604
Consum de primeres matèries i altres proveïments 362.329 288.425 486.439
Treballs realitzats per altres empreses 69.215 140.310 166.104
Despeses de personal 257.103 257.209 287.500
Sous i salaris 204.333 201.696 225.510
Càrregues socials i altres despeses de personal 52.770 55.513 61.991
Despeses en serveis exteriors 462.569 522.276 579.033
Dotacions per a amortitzacions 367.621 421.779 471.454
Resta de despeses d'explotació 16.784 -16.918 16.107
Inversió bruta en actius materials 701.317 777.054 461.494
Inversió bruta en actius intangibles 5.750 4.331 10.364
Resultat de l'exercici 140.968 152.658 131.350
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.859.738 1.991.660 2.227.237
Vendes a Espanya 1.723.984 1.906.918 2.063.151
Vendes a la resta de la Unió Europea 114.744 71.562 125.867
Vendes a la resta del món 21.010 13.180 38.247
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.520 9.480 10.052
Persones assalariades 7.565 7.219 8.027
Persones no assalariades 1.955 2.261 2.024
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.137 6.745 7.514
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.373 13.539
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.859.738 1.991.660 2.227.237
Variació existències productes acabats i en curs -552 3.735 3.044
Treballs realitzats per a l'actiu 1.594 9.669 8.678
Ingressos accessoris i altres de gestió 82.036 61.596 68.768
Consum de mercaderies 153.628 215.616 64.604
Treballs realitzats per altres empreses 69.215 140.310 166.104
Valor de la producció 1.719.974 1.710.732 2.077.020
Consum de primeres matèries i altres proveïments 362.329 288.425 486.439
Despeses en serveis exteriors 462.569 522.276 579.033
Valor afegit brut a preus de mercat 895.076 900.031 1.011.548
Impostos sobre la producció i els productes 11.479 11.514 11.192
Subvencions a l'explotació 3.580 7.447 7.755
Valor afegit brut a cost de factors 887.177 895.964 1.008.111
Despeses de personal 257.103 257.209 287.500
Excedent brut d'explotació 630.074 638.755 720.611
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 93.191 94.509 100.292
Despeses de personal per assalariat 33.985 35.628 35.815
Taxa de valor afegit 51,6 52,4 48,5
Taxa de despeses de personal 29,0 28,7 28,5
Taxa bruta d'explotació 33,9 32,1 32,4
Taxa de salarització 79,5 76,2 79,9
Taxa d'inversió 79,7 87,2 46,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 32,7 31,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 77 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor