Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 205 140 149
Nombre d'establiments 234 277 254
Persones ocupades 11.914 12.281 13.464
Ingressos d'explotació 264.768 282.730 400.354
Volum de negoci 259.761 276.727 394.313
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 74 348
Subvencions a l'explotació 3.771 4.026 3.253
Resta d'ingressos d'explotació 1.236 1.904 2.440
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -295 432 6
Variació existències productes acabats i en curs 741 447 1.692
Despeses d'explotació 253.545 293.987 404.398
Consum de mercaderies 1.124 2.445 16.771
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.487 11.762 48.779
Treballs realitzats per altres empreses 12.512 24.951 37.535
Despeses de personal 187.999 199.304 222.490
Sous i salaris 148.741 151.830 169.695
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.258 47.474 52.795
Despeses en serveis exteriors 41.340 42.635 64.962
Dotacions per a amortitzacions 2.000 3.156 9.210
Resta de despeses d'explotació 84 9.735 4.652
Inversió bruta en actius materials 3.256 1.518 3.138
Inversió bruta en actius intangibles 184 327 565
Resultat de l'exercici 6.261 2.132 18.607
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 259.761 276.727 394.313
Vendes a Espanya 259.218 276.611 394.153
Vendes a la resta de la Unió Europea 542 116 154
Vendes a la resta del món 1 ~ 6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.914 12.281 13.464
Persones assalariades 11.865 12.253 13.440
Persones no assalariades 50 28 24
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.389 9.645 10.743
Hores treballades pel personal assalariat .. 16.565 18.247
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 259.761 276.727 394.313
Variació existències productes acabats i en curs 741 447 1.692
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 74 348
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.236 1.787 2.401
Consum de mercaderies 1.124 2.445 16.771
Treballs realitzats per altres empreses 12.512 24.951 37.535
Valor de la producció 248.102 251.639 344.449
Consum de primeres matèries i altres proveïments 8.487 11.762 48.779
Despeses en serveis exteriors 41.340 42.635 64.962
Valor afegit brut a preus de mercat 198.275 197.242 230.709
Impostos sobre la producció i els productes 340 528 567
Subvencions a l'explotació 3.771 4.026 3.253
Valor afegit brut a cost de factors 201.706 200.740 233.395
Despeses de personal 187.999 199.304 222.490
Excedent brut d'explotació 13.707 1.436 10.905
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 16.930 16.345 17.334
Despeses de personal per assalariat 15.845 16.266 16.554
Taxa de valor afegit 81,3 79,8 67,8
Taxa de despeses de personal 93,2 99,3 95,3
Taxa bruta d'explotació 5,3 0,5 2,8
Taxa de salarització 99,6 99,8 99,8
Taxa d'inversió 1,7 0,9 1,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 36,5 38,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 811 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor