Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.597 3.259 2.937
Nombre d'establiments 2.610 3.071 2.949
Persones ocupades 4.464 5.209 5.450
Ingressos d'explotació 422.198 515.687 533.105
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 165 ~
Subvencions a l'explotació 349 828 404
Resta d'ingressos d'explotació 11.019 19.591 46.998
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 167 3 262
Variació existències productes acabats i en curs -41 47 83
Despeses d'explotació 310.388 388.217 429.133
Consum de mercaderies 19.464 21.133 15.131
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.531 43.656 23.873
Treballs realitzats per altres empreses 9.095 22.831 43.534
Despeses de personal 132.811 144.393 171.258
Sous i salaris 108.249 117.930 138.101
Càrregues socials i altres despeses de personal 24.563 26.462 33.158
Despeses en serveis exteriors 117.736 140.406 174.156
Dotacions per a amortitzacions 3.976 5.917 5.328
Resta de despeses d'explotació 15.775 9.881 -4.148
Inversió bruta en actius materials 2.505 7.577 5.831
Inversió bruta en actius intangibles 93 613 1.161
Resultat de l'exercici 52.112 52.207 28.077
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Vendes a Espanya 352.064 471.016 426.981
Vendes a la resta de la Unió Europea 51.451 21.547 44.538
Vendes a la resta del món 7.315 2.541 14.184
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.464 5.209 5.450
Persones assalariades 2.527 2.670 3.300
Persones no assalariades 1.936 2.539 2.149
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.345 2.469 2.829
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.504 4.897
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Variació existències productes acabats i en curs -41 47 83
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 165 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.004 19.555 46.744
Consum de mercaderies 19.464 21.133 15.131
Treballs realitzats per altres empreses 9.095 22.831 43.534
Valor de la producció 393.234 470.905 473.866
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.531 43.656 23.873
Despeses en serveis exteriors 117.736 140.406 174.156
Valor afegit brut a preus de mercat 263.967 286.843 275.836
Impostos sobre la producció i els productes 975 2.732 838
Subvencions a l'explotació 349 828 404
Valor afegit brut a cost de factors 263.341 284.939 275.403
Despeses de personal 132.811 144.393 171.258
Excedent brut d'explotació 130.530 140.546 104.144
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 58.999 54.698 50.536
Despeses de personal per assalariat 52.547 54.079 51.890
Taxa de valor afegit 67,0 60,5 58,1
Taxa de despeses de personal 50,4 50,7 62,2
Taxa bruta d'explotació 31,8 28,4 21,4
Taxa de salarització 56,6 51,3 60,6
Taxa d'inversió 1,0 2,9 2,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 57,1 52,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 410.830 495.104 485.703
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 19.464 21.133 15.131
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4618 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor