Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.200 1.184 1.129
Nombre d'establiments 1.283 1.210 1.256
Persones ocupades 5.714 5.662 6.062
Ingressos d'explotació 3.209.580 3.622.209 4.336.283
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Treballs realitzats per a l'actiu 390 343 754
Subvencions a l'explotació 889 1.255 1.724
Resta d'ingressos d'explotació 18.517 20.060 20.011
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -3.093 -2.548 2.763
Variació existències productes acabats i en curs -3.467 15.113 4.891
Despeses d'explotació 3.140.212 3.567.068 4.244.278
Consum de mercaderies 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.434 129.103 115.983
Treballs realitzats per altres empreses 63.136 78.785 65.856
Despeses de personal 160.797 152.394 159.858
Sous i salaris 127.608 121.678 127.183
Càrregues socials i altres despeses de personal 33.189 30.716 32.675
Despeses en serveis exteriors 257.814 312.633 354.518
Dotacions per a amortitzacions 15.442 17.768 18.574
Resta de despeses d'explotació 1.697 -787 10.052
Inversió bruta en actius materials 20.356 31.545 28.185
Inversió bruta en actius intangibles 989 17.782 6.943
Resultat de l'exercici 57.083 63.530 83.999
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Vendes a Espanya 2.459.908 2.794.715 3.239.230
Vendes a la resta de la Unió Europea 483.445 485.536 674.053
Vendes a la resta del món 246.431 320.300 400.511
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.714 5.662 6.062
Persones assalariades 5.201 5.110 5.507
Persones no assalariades 513 552 555
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.965 4.726 5.139
Hores treballades pel personal assalariat .. 8.629 9.345
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Variació existències productes acabats i en curs -3.467 15.113 4.891
Treballs realitzats per a l'actiu 390 343 754
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.316 19.546 19.950
Consum de mercaderies 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Treballs realitzats per altres empreses 63.136 78.785 65.856
Valor de la producció 556.994 679.597 754.096
Consum de primeres matèries i altres proveïments 56.434 129.103 115.983
Despeses en serveis exteriors 257.814 312.633 354.518
Valor afegit brut a preus de mercat 242.747 237.861 283.595
Impostos sobre la producció i els productes 3.868 2.199 4.457
Subvencions a l'explotació 889 1.255 1.724
Valor afegit brut a cost de factors 239.768 236.916 280.862
Despeses de personal 160.797 152.394 159.858
Excedent brut d'explotació 78.971 84.522 121.004
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.965 41.841 46.334
Despeses de personal per assalariat 30.919 29.821 29.028
Taxa de valor afegit 43,0 34,9 37,2
Taxa de despeses de personal 67,1 64,3 56,9
Taxa bruta d'explotació 2,5 2,3 2,8
Taxa de salarització 91,0 90,3 90,9
Taxa d'inversió 8,9 20,8 12,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 35,5 33,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.189.784 3.600.552 4.313.794
Vendes a l'engròs i al detall 3.186.072 3.596.229 4.306.662
Volum de negoci per altres conceptes 3.712 4.323 7.132
Consum de mercaderies 2.584.892 2.877.171 3.519.438
Compres de mercaderies 2.580.977 2.873.256 3.521.545
Variació d'existències de mercaderies -3.914 -3.915 2.107
Marge comercial brut 601.180 719.057 787.224
Marge comercial brut sobre vendes (%) 18,9 20,0 18,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4632 i 4633 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor