Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.475 5.088 5.456
Nombre d'establiments 4.606 5.143 5.679
Persones ocupades 19.313 24.718 26.473
Ingressos d'explotació 2.824.450 3.146.559 3.341.899
Volum de negoci 2.631.822 2.846.047 3.025.042
Treballs realitzats per a l'actiu 8.372 9.169 15.425
Subvencions a l'explotació 70.747 12.294 14.347
Resta d'ingressos d'explotació 113.510 279.048 287.083
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 242 2.067 -4.944
Variació existències productes acabats i en curs -709 1.329 2.075
Despeses d'explotació 5.802.782 3.323.632 3.625.584
Consum de mercaderies 39.478 114.981 136.690
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.056 137.379 190.075
Treballs realitzats per altres empreses 145.538 249.496 290.103
Despeses de personal 1.105.791 1.371.808 1.391.766
Sous i salaris 890.267 1.110.280 1.126.353
Càrregues socials i altres despeses de personal 215.524 261.528 265.414
Despeses en serveis exteriors 1.025.467 1.204.524 1.180.546
Dotacions per a amortitzacions 98.628 120.588 106.538
Resta de despeses d'explotació 3.262.824 124.856 329.865
Inversió bruta en actius materials 70.566 102.696 199.155
Inversió bruta en actius intangibles 55.259 103.653 65.476
Resultat de l'exercici 1.591.339 1.725.911 -454.389
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.631.822 2.846.047 3.025.042
Vendes a Espanya 2.170.283 2.336.626 2.355.359
Vendes a la resta de la Unió Europea 249.892 266.072 348.575
Vendes a la resta del món 211.594 243.349 321.108
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 19.313 24.718 26.473
Persones assalariades 17.078 21.910 23.155
Persones no assalariades 2.235 2.808 3.318
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.264 20.766 22.031
Hores treballades pel personal assalariat .. 36.619 38.037
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.631.822 2.846.047 3.025.042
Variació existències productes acabats i en curs -709 1.329 2.075
Treballs realitzats per a l'actiu 8.372 9.169 15.425
Ingressos accessoris i altres de gestió 99.155 248.889 284.910
Consum de mercaderies 39.478 114.981 136.690
Treballs realitzats per altres empreses 145.538 249.496 290.103
Valor de la producció 2.553.623 2.740.957 2.900.659
Consum de primeres matèries i altres proveïments 125.056 137.379 190.075
Despeses en serveis exteriors 1.025.467 1.204.524 1.180.546
Valor afegit brut a preus de mercat 1.403.100 1.399.054 1.530.037
Impostos sobre la producció i els productes 11.981 16.988 16.986
Subvencions a l'explotació 70.747 12.294 14.347
Valor afegit brut a cost de factors 1.461.866 1.394.360 1.527.399
Despeses de personal 1.105.791 1.371.808 1.391.766
Excedent brut d'explotació 356.075 22.552 135.633
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 75.694 56.411 57.698
Despeses de personal per assalariat 64.750 62.610 60.107
Taxa de valor afegit 57,2 50,9 52,7
Taxa de despeses de personal 75,6 98,4 91,1
Taxa bruta d'explotació 13,5 0,8 4,5
Taxa de salarització 88,4 88,6 87,5
Taxa d'inversió 8,6 14,8 17,3
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 51,6 51,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 70 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor