Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 527 532 579
Nombre d'establiments 595 585 697
Persones ocupades 17.876 18.885 21.547
Ingressos d'explotació 700.593 685.378 752.527
Volum de negoci 673.961 661.841 727.951
Treballs realitzats per a l'actiu 13.185 11.474 14.467
Subvencions a l'explotació 5.871 1.707 1.470
Resta d'ingressos d'explotació 7.576 10.356 8.639
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.309 670 172
Variació existències productes acabats i en curs 399 1.426 854
Despeses d'explotació 630.380 658.580 773.744
Consum de mercaderies 6.407 5.563 36.495
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.075 52.541 33.376
Treballs realitzats per altres empreses 33.065 29.726 41.962
Despeses de personal 423.238 448.718 528.668
Sous i salaris 320.255 338.702 398.965
Càrregues socials i altres despeses de personal 102.984 110.016 129.703
Despeses en serveis exteriors 89.450 82.860 104.141
Dotacions per a amortitzacions 15.940 18.662 17.091
Resta de despeses d'explotació 15.205 20.510 12.010
Inversió bruta en actius materials 10.060 7.117 10.254
Inversió bruta en actius intangibles 342 379 552
Resultat de l'exercici 12.568 7.760 28.445
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 673.961 661.841 727.951
Vendes a Espanya 664.215 660.272 725.258
Vendes a la resta de la Unió Europea 8.626 1.024 1.849
Vendes a la resta del món 1.121 544 843
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 17.876 18.885 21.547
Persones assalariades 17.609 18.582 21.240
Persones no assalariades 266 303 307
Personal assalariat equivalent a jornada completa 16.045 16.075 18.999
Hores treballades pel personal assalariat .. 30.447 35.862
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 673.961 661.841 727.951
Variació existències productes acabats i en curs 399 1.426 854
Treballs realitzats per a l'actiu 13.185 11.474 14.467
Ingressos accessoris i altres de gestió 7.538 10.352 8.503
Consum de mercaderies 6.407 5.563 36.495
Treballs realitzats per altres empreses 33.065 29.726 41.962
Valor de la producció 655.611 649.804 673.318
Consum de primeres matèries i altres proveïments 47.075 52.541 33.376
Despeses en serveis exteriors 89.450 82.860 104.141
Valor afegit brut a preus de mercat 519.086 514.402 535.800
Impostos sobre la producció i els productes 753 813 964
Subvencions a l'explotació 5.871 1.707 1.470
Valor afegit brut a cost de factors 524.204 515.297 536.306
Despeses de personal 423.238 448.718 528.668
Excedent brut d'explotació 100.966 66.578 7.638
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 29.325 27.286 24.890
Despeses de personal per assalariat 24.035 24.148 24.890
Taxa de valor afegit 80,0 79,3 79,7
Taxa de despeses de personal 80,7 87,1 98,6
Taxa bruta d'explotació 15,0 10,1 1,0
Taxa de salarització 98,5 98,4 98,6
Taxa d'inversió 2,0 1,5 2,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 17,9 17,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 80 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor