Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 166 184 178
Nombre d'establiments 226 293 337
Persones ocupades 1.234 1.635 1.539
Ingressos d'explotació 7.090.545 8.704.544 8.373.951
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Treballs realitzats per a l'actiu 8 6 212
Subvencions a l'explotació 60 61 26
Resta d'ingressos d'explotació 30.192 49.640 24.383
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 22.028 56.724 22.698
Variació existències productes acabats i en curs -889 4.784 -427
Despeses d'explotació 7.000.331 8.641.777 8.231.367
Consum de mercaderies 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.160 51.304 39.369
Treballs realitzats per altres empreses 173.553 146.382 134.197
Despeses de personal 59.659 78.828 66.498
Sous i salaris 46.448 63.088 51.089
Càrregues socials i altres despeses de personal 13.211 15.741 15.410
Despeses en serveis exteriors 337.385 366.377 340.647
Dotacions per a amortitzacions 41.108 46.663 44.283
Resta de despeses d'explotació 10.758 97.566 53.620
Inversió bruta en actius materials 22.921 28.819 48.053
Inversió bruta en actius intangibles 3.675 7.263 3.088
Resultat de l'exercici 54.138 161.285 113.753
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Vendes a Espanya 6.678.419 8.007.212 7.518.538
Vendes a la resta de la Unió Europea 177.229 436.279 604.239
Vendes a la resta del món 204.637 211.346 226.557
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.234 1.635 1.539
Persones assalariades 1.145 1.568 1.441
Persones no assalariades 89 67 97
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.108 1.509 1.393
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.757 2.533
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Variació existències productes acabats i en curs -889 4.784 -427
Treballs realitzats per a l'actiu 8 6 212
Ingressos accessoris i altres de gestió 28.765 47.286 23.924
Consum de mercaderies 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Treballs realitzats per altres empreses 173.553 146.382 134.197
Valor de la producció 560.907 705.873 686.090
Consum de primeres matèries i altres proveïments 24.160 51.304 39.369
Despeses en serveis exteriors 337.385 366.377 340.647
Valor afegit brut a preus de mercat 199.362 288.193 306.074
Impostos sobre la producció i els productes 12.357 13.477 13.506
Subvencions a l'explotació 60 61 26
Valor afegit brut a cost de factors 187.065 274.777 292.594
Despeses de personal 59.659 78.828 66.498
Excedent brut d'explotació 127.406 195.949 226.096
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 151.648 168.087 190.179
Despeses de personal per assalariat 52.111 50.283 46.135
Taxa de valor afegit 33,4 38,9 42,6
Taxa de despeses de personal 31,9 28,7 22,7
Taxa bruta d'explotació 1,8 2,3 2,7
Taxa de salarització 92,8 95,9 93,7
Taxa d'inversió 14,2 13,1 17,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,3 42,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 7.060.285 8.654.837 8.349.330
Vendes a l'engròs i al detall 7.056.258 8.642.777 8.345.139
Volum de negoci per altres conceptes 4.027 12.060 4.191
Consum de mercaderies 6.353.708 7.854.657 7.552.752
Compres de mercaderies 6.375.677 7.911.404 7.575.836
Variació d'existències de mercaderies 21.968 56.747 23.084
Marge comercial brut 702.550 788.120 792.386
Marge comercial brut sobre vendes (%) 10,0 9,1 9,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4671 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor