Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 17.956 19.201 17.819
Nombre d'establiments 21.284 21.876 20.959
Persones ocupades 55.644 58.111 54.241
Ingressos d'explotació 5.008.393 4.551.909 5.253.622
Volum de negoci 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Treballs realitzats per a l'actiu 2.862 465 339
Subvencions a l'explotació 1.970 1.294 3.014
Resta d'ingressos d'explotació 18.269 16.027 18.664
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.284 8.641 -7.995
Variació existències productes acabats i en curs 2.489 1.547 -78
Despeses d'explotació 4.648.535 4.267.883 4.947.594
Consum de mercaderies 3.405.324 3.052.256 3.683.535
Consum de primeres matèries i altres proveïments 124.522 93.646 94.102
Treballs realitzats per altres empreses 14.585 14.783 17.183
Despeses de personal 671.999 648.015 693.311
Sous i salaris 524.410 513.547 549.436
Càrregues socials i altres despeses de personal 147.589 134.468 143.875
Despeses en serveis exteriors 377.525 418.064 413.693
Dotacions per a amortitzacions 33.831 36.504 36.597
Resta de despeses d'explotació 20.748 4.615 9.174
Inversió bruta en actius materials 45.202 61.600 76.749
Inversió bruta en actius intangibles 984 5.595 5.575
Resultat de l'exercici 103.601 28.562 38.323
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Vendes a Espanya 4.974.955 4.512.043 5.200.704
Vendes a la resta de la Unió Europea 8.949 16.096 24.185
Vendes a la resta del món 1.388 5.983 6.717
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 55.644 58.111 54.241
Persones assalariades 37.850 39.645 39.486
Persones no assalariades 17.794 18.466 14.755
Personal assalariat equivalent a jornada completa 33.524 33.853 33.560
Hores treballades pel personal assalariat .. 61.425 61.022
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Variació existències productes acabats i en curs 2.489 1.547 -78
Treballs realitzats per a l'actiu 2.862 465 339
Ingressos accessoris i altres de gestió 18.261 16.053 18.681
Consum de mercaderies 3.405.324 3.052.256 3.683.535
Treballs realitzats per altres empreses 14.585 14.783 17.183
Valor de la producció 1.588.995 1.485.148 1.549.829
Consum de primeres matèries i altres proveïments 124.522 93.646 94.102
Despeses en serveis exteriors 377.525 418.064 413.693
Valor afegit brut a preus de mercat 1.086.949 973.438 1.042.034
Impostos sobre la producció i els productes 12.346 10.677 15.399
Subvencions a l'explotació 1.970 1.294 3.014
Valor afegit brut a cost de factors 1.076.572 964.055 1.029.649
Despeses de personal 671.999 648.015 693.311
Excedent brut d'explotació 404.573 316.040 336.338
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.348 16.590 18.983
Despeses de personal per assalariat 17.754 16.345 17.558
Taxa de valor afegit 67,8 64,9 66,4
Taxa de despeses de personal 62,4 67,2 67,3
Taxa bruta d'explotació 8,1 7,0 6,4
Taxa de salarització 68,0 68,2 72,8
Taxa d'inversió 4,3 7,0 8,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 67,2 67,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.985.292 4.534.122 5.231.605
Vendes a l'engròs i al detall 4.975.055 4.529.481 5.226.263
Volum de negoci per altres conceptes 10.237 4.641 5.343
Consum de mercaderies 3.405.324 3.052.256 3.683.535
Compres de mercaderies 3.411.292 3.060.376 3.677.521
Variació d'existències de mercaderies 5.968 8.120 -6.014
Marge comercial brut 1.569.731 1.477.225 1.542.728
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,6 32,6 29,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 472 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor