Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.887 1.916 1.773
Nombre d'establiments 2.306 2.310 2.230
Persones ocupades 12.428 12.684 12.900
Ingressos d'explotació 3.932.103 3.438.178 4.523.617
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Treballs realitzats per a l'actiu 686 1.026 543
Subvencions a l'explotació 3.013 3.903 4.992
Resta d'ingressos d'explotació 282.348 205.144 221.786
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 87.665 -13.953 -1.890
Variació existències productes acabats i en curs 10.365 -28.359 3.975
Despeses d'explotació 3.803.352 3.388.961 4.400.041
Consum de mercaderies 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Consum de primeres matèries i altres proveïments 230.862 211.835 173.241
Treballs realitzats per altres empreses 119.223 100.822 112.330
Despeses de personal 372.832 375.953 402.822
Sous i salaris 293.813 294.538 318.225
Càrregues socials i altres despeses de personal 79.019 81.415 84.597
Despeses en serveis exteriors 931.119 890.077 1.000.638
Dotacions per a amortitzacions 58.854 55.360 70.808
Resta de despeses d'explotació 29.086 678 12.304
Inversió bruta en actius materials 81.473 150.809 55.085
Inversió bruta en actius intangibles 9.658 8.931 17.854
Resultat de l'exercici 90.099 18.651 78.204
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Vendes a Espanya 2.067.591 1.945.982 2.675.286
Vendes a la resta de la Unió Europea 934.989 759.124 1.031.820
Vendes a la resta del món 643.477 523.000 589.189
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 12.428 12.684 12.900
Persones assalariades 11.366 11.685 11.904
Persones no assalariades 1.062 999 997
Personal assalariat equivalent a jornada completa 10.564 10.120 10.318
Hores treballades pel personal assalariat .. 18.475 18.761
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Variació existències productes acabats i en curs 10.365 -28.359 3.975
Treballs realitzats per a l'actiu 686 1.026 543
Ingressos accessoris i altres de gestió 280.581 202.523 220.757
Consum de mercaderies 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Treballs realitzats per altres empreses 119.223 100.822 112.330
Valor de la producció 1.757.090 1.548.237 1.781.342
Consum de primeres matèries i altres proveïments 230.862 211.835 173.241
Despeses en serveis exteriors 931.119 890.077 1.000.638
Valor afegit brut a preus de mercat 595.109 446.325 607.463
Impostos sobre la producció i els productes 7.994 5.569 7.014
Subvencions a l'explotació 3.013 3.903 4.992
Valor afegit brut a cost de factors 590.128 444.659 605.442
Despeses de personal 372.832 375.953 402.822
Excedent brut d'explotació 217.296 68.706 202.620
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 47.483 35.057 46.933
Despeses de personal per assalariat 32.803 32.173 33.840
Taxa de valor afegit 33,6 28,7 34,0
Taxa de despeses de personal 63,2 84,5 66,5
Taxa bruta d'explotació 6,0 2,1 4,7
Taxa de salarització 91,5 92,1 92,3
Taxa d'inversió 15,4 35,9 12,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 65,2 63,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.646.057 3.228.105 4.296.295
Vendes a l'engròs i al detall 3.641.830 3.053.172 4.285.287
Volum de negoci per altres conceptes 4.227 174.933 11.008
Consum de mercaderies 2.061.376 1.754.236 2.627.897
Compres de mercaderies 2.132.666 1.739.476 2.626.107
Variació d'existències de mercaderies 71.290 -14.760 -1.790
Marge comercial brut 1.580.454 1.298.936 1.657.390
Marge comercial brut sobre vendes (%) 43,4 42,5 38,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4642 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor