Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 10.340 12.238 11.536
Nombre d'establiments 11.832 13.122 13.085
Persones ocupades 44.114 48.396 47.813
Ingressos d'explotació 13.845.504 16.173.799 17.905.016
Volum de negoci 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Treballs realitzats per a l'actiu 4.448 2.854 4.035
Subvencions a l'explotació 2.446 4.628 5.015
Resta d'ingressos d'explotació 431.008 460.306 511.988
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 234.056 234.241 433.180
Variació existències productes acabats i en curs 26.948 -73.611 16.114
Despeses d'explotació 13.551.610 15.693.656 17.510.817
Consum de mercaderies 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Consum de primeres matèries i altres proveïments 933.817 949.483 884.963
Treballs realitzats per altres empreses 156.150 221.525 247.403
Despeses de personal 1.202.976 1.300.733 1.394.973
Sous i salaris 943.032 1.019.765 1.098.220
Càrregues socials i altres despeses de personal 259.944 280.968 296.753
Despeses en serveis exteriors 1.135.254 1.399.801 1.537.894
Dotacions per a amortitzacions 83.912 95.546 102.588
Resta de despeses d'explotació 326.655 410.811 382.142
Inversió bruta en actius materials 152.821 159.103 212.089
Inversió bruta en actius intangibles 3.505 8.119 8.875
Resultat de l'exercici 200.468 233.019 253.535
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Vendes a Espanya 12.778.322 14.706.982 16.363.102
Vendes a la resta de la Unió Europea 520.043 726.141 788.210
Vendes a la resta del món 109.260 272.890 232.616
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 44.114 48.396 47.813
Persones assalariades 36.488 40.654 40.391
Persones no assalariades 7.626 7.742 7.422
Personal assalariat equivalent a jornada completa 35.003 37.115 37.305
Hores treballades pel personal assalariat .. 67.268 66.765
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Variació existències productes acabats i en curs 26.948 -73.611 16.114
Treballs realitzats per a l'actiu 4.448 2.854 4.035
Ingressos accessoris i altres de gestió 429.690 459.483 511.432
Consum de mercaderies 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Treballs realitzats per altres empreses 156.150 221.525 247.403
Valor de la producció 3.999.694 4.557.455 4.707.301
Consum de primeres matèries i altres proveïments 933.817 949.483 884.963
Despeses en serveis exteriors 1.135.254 1.399.801 1.537.894
Valor afegit brut a preus de mercat 1.930.623 2.208.172 2.284.444
Impostos sobre la producció i els productes 27.539 31.158 32.123
Subvencions a l'explotació 2.446 4.628 5.015
Valor afegit brut a cost de factors 1.905.530 2.181.641 2.257.335
Despeses de personal 1.202.976 1.300.733 1.394.973
Excedent brut d'explotació 702.554 880.908 862.363
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.196 45.079 47.212
Despeses de personal per assalariat 32.970 31.995 34.537
Taxa de valor afegit 47,6 47,9 48,0
Taxa de despeses de personal 63,1 59,6 61,8
Taxa bruta d'explotació 5,2 5,6 5,0
Taxa de salarització 82,7 84,0 84,5
Taxa d'inversió 8,2 7,7 9,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 18,1 17,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.407.603 15.706.012 17.383.979
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 9.712.845 11.315.758 12.960.855
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la divisió 45 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor