Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.484 2.608 2.224
Nombre d'establiments 2.505 2.472 2.243
Persones ocupades 3.605 3.880 4.014
Ingressos d'explotació 155.671 172.069 177.552
Volum de negoci 153.310 170.239 175.349
Treballs realitzats per a l'actiu 36 108 162
Subvencions a l'explotació 28 299 29
Resta d'ingressos d'explotació 2.296 1.421 2.013
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -45 ~ 10
Variació existències productes acabats i en curs 19 300 267
Despeses d'explotació 105.151 119.228 132.718
Consum de mercaderies 83 4.989 482
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.655 3.309 4.598
Treballs realitzats per altres empreses 28.220 31.090 36.833
Despeses de personal 44.648 48.844 58.017
Sous i salaris 35.248 38.472 45.371
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.400 10.372 12.646
Despeses en serveis exteriors 23.363 29.010 29.929
Dotacions per a amortitzacions 1.199 1.028 1.603
Resta de despeses d'explotació 2.982 958 1.256
Inversió bruta en actius materials 1.751 3.735 4.338
Inversió bruta en actius intangibles 274 482 353
Resultat de l'exercici 5.427 7.369 8.358
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 153.310 170.239 175.349
Vendes a Espanya 99.821 124.347 104.733
Vendes a la resta de la Unió Europea 25.026 17.018 32.090
Vendes a la resta del món 28.465 28.874 38.523
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.605 3.880 4.014
Persones assalariades 1.355 1.616 1.906
Persones no assalariades 2.250 2.263 2.108
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.237 1.423 1.668
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.490 2.930
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 153.310 170.239 175.349
Variació existències productes acabats i en curs 19 300 267
Treballs realitzats per a l'actiu 36 108 162
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.239 1.419 2.002
Consum de mercaderies 83 4.989 482
Treballs realitzats per altres empreses 28.220 31.090 36.833
Valor de la producció 127.300 135.988 140.465
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.655 3.309 4.598
Despeses en serveis exteriors 23.363 29.010 29.929
Valor afegit brut a preus de mercat 99.282 103.668 105.938
Impostos sobre la producció i els productes 1.024 543 755
Subvencions a l'explotació 28 299 29
Valor afegit brut a cost de factors 98.287 103.425 105.211
Despeses de personal 44.648 48.844 58.017
Excedent brut d'explotació 53.639 54.580 47.194
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 27.264 26.657 26.209
Despeses de personal per assalariat 32.947 30.217 30.441
Taxa de valor afegit 77,2 76,1 74,9
Taxa de despeses de personal 45,4 47,2 55,1
Taxa bruta d'explotació 35,0 32,1 26,9
Taxa de salarització 37,6 41,7 47,5
Taxa d'inversió 2,1 4,1 4,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,8 67,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 743 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor