Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.170 4.839 4.483
Nombre d'establiments 5.356 5.537 4.942
Persones ocupades 84.611 96.154 99.070
Ingressos d'explotació 2.289.072 2.467.628 2.441.364
Volum de negoci 2.255.645 2.426.942 2.399.863
Treballs realitzats per a l'actiu 77 1.997 3.814
Subvencions a l'explotació 22.448 20.713 21.881
Resta d'ingressos d'explotació 10.902 17.976 15.806
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.255 75.107 269
Variació existències productes acabats i en curs 320 -180 1.596
Despeses d'explotació 1.919.703 2.110.059 2.164.595
Consum de mercaderies 5.610 13.467 13.139
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.789 152.636 141.065
Treballs realitzats per altres empreses 137.248 141.007 128.614
Despeses de personal 1.393.738 1.482.773 1.564.886
Sous i salaris 1.062.148 1.127.686 1.190.385
Càrregues socials i altres despeses de personal 331.590 355.087 374.501
Despeses en serveis exteriors 221.737 262.507 267.419
Dotacions per a amortitzacions 29.128 46.696 39.546
Resta de despeses d'explotació 14.454 10.973 9.925
Inversió bruta en actius materials 13.867 34.472 28.365
Inversió bruta en actius intangibles 614 2.696 3.218
Resultat de l'exercici 40.377 44.454 41.806
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.255.645 2.426.942 2.399.863
Vendes a Espanya 2.224.368 2.419.280 2.388.915
Vendes a la resta de la Unió Europea 30.873 7.336 9.174
Vendes a la resta del món 405 327 1.775
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 84.611 96.154 99.070
Persones assalariades 82.299 92.608 96.399
Persones no assalariades 2.312 3.546 2.671
Personal assalariat equivalent a jornada completa 61.623 59.654 62.965
Hores treballades pel personal assalariat .. 101.822 106.824
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.255.645 2.426.942 2.399.863
Variació existències productes acabats i en curs 320 -180 1.596
Treballs realitzats per a l'actiu 77 1.997 3.814
Ingressos accessoris i altres de gestió 10.718 16.097 15.108
Consum de mercaderies 5.610 13.467 13.139
Treballs realitzats per altres empreses 137.248 141.007 128.614
Valor de la producció 2.123.903 2.290.382 2.278.628
Consum de primeres matèries i altres proveïments 117.789 152.636 141.065
Despeses en serveis exteriors 221.737 262.507 267.419
Valor afegit brut a preus de mercat 1.784.377 1.875.239 1.870.144
Impostos sobre la producció i els productes 3.246 3.865 3.402
Subvencions a l'explotació 22.448 20.713 21.881
Valor afegit brut a cost de factors 1.803.579 1.892.087 1.888.623
Despeses de personal 1.393.738 1.482.773 1.564.886
Excedent brut d'explotació 409.841 409.314 323.737
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.316 19.678 19.064
Despeses de personal per assalariat 16.935 16.011 16.233
Taxa de valor afegit 84,9 82,6 82,9
Taxa de despeses de personal 77,3 78,4 82,9
Taxa bruta d'explotació 18,2 16,9 13,5
Taxa de salarització 97,3 96,3 97,3
Taxa d'inversió 0,8 2,0 1,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 76,2 75,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 812 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor