Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 326 359 355
Nombre d'establiments 366 389 395
Persones ocupades 2.844 2.787 2.899
Ingressos d'explotació 469.918 520.471 502.600
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Treballs realitzats per a l'actiu 108 ~ 86
Subvencions a l'explotació 24 21 24
Resta d'ingressos d'explotació 4.861 6.225 6.794
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.463 -626 395
Variació existències productes acabats i en curs 1.285 56 -498
Despeses d'explotació 472.518 495.986 490.307
Consum de mercaderies 286.868 306.064 288.773
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.581 12.206 9.391
Treballs realitzats per altres empreses 12.698 11.425 11.595
Despeses de personal 102.105 96.108 107.367
Sous i salaris 81.139 75.616 85.734
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.966 20.492 21.633
Despeses en serveis exteriors 50.566 62.511 65.549
Dotacions per a amortitzacions 4.816 5.540 6.639
Resta de despeses d'explotació 3.885 2.132 993
Inversió bruta en actius materials 8.371 10.259 12.144
Inversió bruta en actius intangibles 576 595 3.358
Resultat de l'exercici 8.312 26.419 20.583
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Vendes a Espanya 440.882 486.439 467.761
Vendes a la resta de la Unió Europea 15.436 19.409 12.728
Vendes a la resta del món 8.607 8.377 15.207
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.844 2.787 2.899
Persones assalariades 2.700 2.607 2.786
Persones no assalariades 144 180 113
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.630 2.506 2.674
Hores treballades pel personal assalariat .. 4.576 4.822
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Variació existències productes acabats i en curs 1.285 56 -498
Treballs realitzats per a l'actiu 108 ~ 86
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.200 5.581 5.592
Consum de mercaderies 286.868 306.064 288.773
Treballs realitzats per altres empreses 12.698 11.425 11.595
Valor de la producció 170.951 202.374 200.508
Consum de primeres matèries i altres proveïments 11.581 12.206 9.391
Despeses en serveis exteriors 50.566 62.511 65.549
Valor afegit brut a preus de mercat 108.805 127.657 125.567
Impostos sobre la producció i els productes 732 700 826
Subvencions a l'explotació 24 21 24
Valor afegit brut a cost de factors 108.097 126.978 124.766
Despeses de personal 102.105 96.108 107.367
Excedent brut d'explotació 5.992 30.870 17.399
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 38.007 45.563 43.035
Despeses de personal per assalariat 37.818 36.868 38.538
Taxa de valor afegit 63,2 62,7 62,2
Taxa de despeses de personal 94,5 75,7 86,1
Taxa bruta d'explotació 1,3 6,0 3,5
Taxa de salarització 94,9 93,5 96,1
Taxa d'inversió 8,3 8,5 12,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 37,6 38,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 464.924 514.225 495.695
Vendes a l'engròs i al detall 436.830 506.524 489.089
Volum de negoci per altres conceptes 28.094 7.701 6.607
Consum de mercaderies 286.868 306.064 288.773
Compres de mercaderies 288.217 305.437 289.412
Variació d'existències de mercaderies 1.350 -627 640
Marge comercial brut 149.962 200.460 200.316
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,3 39,6 41,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4665 i 4666 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor