Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.180 3.894 3.711
Nombre d'establiments 5.379 4.937 4.915
Persones ocupades 46.817 46.074 48.558
Ingressos d'explotació 11.505.137 10.516.187 10.306.557
Volum de negoci 10.478.598 10.106.199 10.077.921
Treballs realitzats per a l'actiu 6.279 -1.100 4.367
Subvencions a l'explotació 736.503 169.246 22.131
Resta d'ingressos d'explotació 283.757 241.842 202.138
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.520 8.677 10.438
Variació existències productes acabats i en curs 12.278 786 -1.246
Despeses d'explotació 11.362.582 10.057.566 9.023.796
Consum de mercaderies 54.572 289.112 139.592
Consum de primeres matèries i altres proveïments 711.423 669.055 637.317
Treballs realitzats per altres empreses 5.043.390 4.196.958 3.931.090
Despeses de personal 1.931.941 1.854.793 1.923.615
Sous i salaris 1.531.749 1.444.903 1.510.881
Càrregues socials i altres despeses de personal 400.192 409.890 412.734
Despeses en serveis exteriors 2.004.870 1.732.768 1.760.768
Dotacions per a amortitzacions 609.945 532.220 524.956
Resta de despeses d'explotació 1.006.441 782.660 106.458
Inversió bruta en actius materials 593.682 485.541 634.812
Inversió bruta en actius intangibles 43.829 69.068 60.752
Resultat de l'exercici 337.654 880.073 1.131.785
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.478.598 10.106.199 10.077.921
Vendes a Espanya 8.403.651 7.955.079 7.876.108
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.339.966 1.151.058 1.218.334
Vendes a la resta del món 734.981 1.000.062 983.523
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 46.817 46.074 48.558
Persones assalariades 45.303 44.728 46.908
Persones no assalariades 1.514 1.346 1.650
Personal assalariat equivalent a jornada completa 42.944 42.185 44.533
Hores treballades pel personal assalariat .. 73.572 77.635
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 10.478.598 10.106.199 10.077.921
Variació existències productes acabats i en curs 12.278 786 -1.246
Treballs realitzats per a l'actiu 6.279 -1.100 4.367
Ingressos accessoris i altres de gestió 277.724 234.633 192.554
Consum de mercaderies 54.572 289.112 139.592
Treballs realitzats per altres empreses 5.043.390 4.196.958 3.931.090
Valor de la producció 5.676.917 5.854.449 6.202.913
Consum de primeres matèries i altres proveïments 711.423 669.055 637.317
Despeses en serveis exteriors 2.004.870 1.732.768 1.760.768
Valor afegit brut a preus de mercat 2.960.624 3.452.626 3.804.827
Impostos sobre la producció i els productes 58.682 51.020 62.383
Subvencions a l'explotació 736.503 169.246 22.131
Valor afegit brut a cost de factors 3.638.445 3.570.851 3.764.575
Despeses de personal 1.931.941 1.854.793 1.923.615
Excedent brut d'explotació 1.706.503 1.716.059 1.840.961
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 77.717 77.503 77.528
Despeses de personal per assalariat 42.645 41.468 41.008
Taxa de valor afegit 64,1 61,0 60,7
Taxa de despeses de personal 53,1 51,9 51,1
Taxa bruta d'explotació 16,3 17,0 18,3
Taxa de salarització 96,8 97,1 96,6
Taxa d'inversió 17,5 15,5 18,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,2 31,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 52 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor