Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 13.361 15.535 16.612
Nombre d'establiments 14.270 15.275 17.329
Persones ocupades 83.384 90.211 96.964
Ingressos d'explotació 14.266.557 14.706.198 16.252.746
Volum de negoci 13.200.171 13.897.683 14.984.641
Treballs realitzats per a l'actiu 195.499 207.307 256.101
Subvencions a l'explotació 614.705 352.827 780.517
Resta d'ingressos d'explotació 256.182 248.381 231.488
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 7.477 -7.337 8.249
Variació existències productes acabats i en curs 13.040 81.066 -63.215
Despeses d'explotació 13.549.318 13.780.269 14.807.267
Consum de mercaderies 1.469.663 1.529.552 1.605.048
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.406.960 1.147.976 1.203.370
Treballs realitzats per altres empreses 1.939.022 2.053.735 2.539.328
Despeses de personal 3.945.568 3.911.578 4.127.739
Sous i salaris 3.196.591 3.101.033 3.265.956
Càrregues socials i altres despeses de personal 748.977 810.545 861.783
Despeses en serveis exteriors 3.568.048 3.777.633 3.953.887
Dotacions per a amortitzacions 991.653 1.102.724 1.147.506
Resta de despeses d'explotació 228.404 257.071 230.389
Inversió bruta en actius materials 460.299 506.480 453.413
Inversió bruta en actius intangibles 566.689 639.920 693.624
Resultat de l'exercici 360.864 505.301 674.813
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.200.171 13.897.683 14.984.641
Vendes a Espanya 11.529.674 12.005.590 12.515.389
Vendes a la resta de la Unió Europea 938.546 1.023.266 1.324.278
Vendes a la resta del món 731.976 868.828 1.144.946
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 83.384 90.211 96.964
Persones assalariades 75.251 80.594 85.572
Persones no assalariades 8.133 9.617 11.391
Personal assalariat equivalent a jornada completa 71.668 77.647 82.501
Hores treballades pel personal assalariat .. 136.780 144.398
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.200.171 13.897.683 14.984.641
Variació existències productes acabats i en curs 13.040 81.066 -63.215
Treballs realitzats per a l'actiu 195.499 207.307 256.101
Ingressos accessoris i altres de gestió 249.571 243.409 227.151
Consum de mercaderies 1.469.663 1.529.552 1.605.048
Treballs realitzats per altres empreses 1.939.022 2.053.735 2.539.328
Valor de la producció 10.249.596 10.846.178 11.260.302
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.406.960 1.147.976 1.203.370
Despeses en serveis exteriors 3.568.048 3.777.633 3.953.887
Valor afegit brut a preus de mercat 5.274.588 5.920.569 6.103.044
Impostos sobre la producció i els productes 95.021 102.956 105.017
Subvencions a l'explotació 614.705 352.827 780.517
Valor afegit brut a cost de factors 5.794.273 6.170.440 6.778.543
Despeses de personal 3.945.568 3.911.578 4.127.739
Excedent brut d'explotació 1.848.705 2.258.862 2.650.804
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 69.489 68.400 69.908
Despeses de personal per assalariat 52.432 48.534 48.237
Taxa de valor afegit 56,5 56,9 60,2
Taxa de despeses de personal 68,1 63,4 60,9
Taxa bruta d'explotació 14,0 16,3 17,7
Taxa de salarització 90,2 89,3 88,3
Taxa d'inversió 17,7 18,6 16,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 34,7 34,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció J de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor