Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.227 2.408 2.696
Nombre d'establiments 2.306 2.269 2.775
Persones ocupades 3.319 3.219 3.524
Ingressos d'explotació 217.236 271.432 302.607
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Treballs realitzats per a l'actiu 1.196 56 ~
Subvencions a l'explotació 66 152 226
Resta d'ingressos d'explotació 4.765 18.952 5.348
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17 1.833 174
Variació existències productes acabats i en curs 61 -157 1.167
Despeses d'explotació 169.137 212.062 224.504
Consum de mercaderies 7.606 8.538 5.983
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.773 30.891 39.875
Treballs realitzats per altres empreses 5.339 7.042 7.929
Despeses de personal 74.233 77.942 87.487
Sous i salaris 59.118 63.660 72.665
Càrregues socials i altres despeses de personal 15.115 14.282 14.822
Despeses en serveis exteriors 65.072 79.353 76.668
Dotacions per a amortitzacions 7.650 5.009 4.559
Resta de despeses d'explotació 4.464 3.287 2.003
Inversió bruta en actius materials 5.485 3.943 9.352
Inversió bruta en actius intangibles 46 1.802 128
Resultat de l'exercici 18.485 16.853 12.762
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Vendes a Espanya 146.392 204.173 227.677
Vendes a la resta de la Unió Europea 57.876 44.456 56.955
Vendes a la resta del món 6.941 3.642 12.401
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.319 3.219 3.524
Persones assalariades 1.559 1.312 1.385
Persones no assalariades 1.760 1.907 2.139
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.473 1.265 1.293
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.304 2.332
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Variació existències productes acabats i en curs 61 -157 1.167
Treballs realitzats per a l'actiu 1.196 56 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 4.765 18.952 5.284
Consum de mercaderies 7.606 8.538 5.983
Treballs realitzats per altres empreses 5.339 7.042 7.929
Valor de la producció 204.286 255.543 289.572
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.773 30.891 39.875
Despeses en serveis exteriors 65.072 79.353 76.668
Valor afegit brut a preus de mercat 134.440 145.299 173.029
Impostos sobre la producció i els productes 741 965 589
Subvencions a l'explotació 66 152 226
Valor afegit brut a cost de factors 133.765 144.486 172.666
Despeses de personal 74.233 77.942 87.487
Excedent brut d'explotació 59.532 66.544 85.179
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.304 44.881 49.004
Despeses de personal per assalariat 47.620 59.394 63.180
Taxa de valor afegit 65,5 56,5 59,6
Taxa de despeses de personal 55,5 53,9 50,7
Taxa bruta d'explotació 28,2 26,4 28,7
Taxa de salarització 47,0 40,8 39,3
Taxa d'inversió 4,1 4,0 5,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 43,2 41,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 211.209 252.272 297.033
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 7.606 8.538 5.983
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4614 i 4615 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor