Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.756 3.443 3.258
Nombre d'establiments 4.712 4.346 4.316
Persones ocupades 41.184 40.503 42.201
Ingressos d'explotació 10.561.018 9.622.977 9.281.809
Volum de negoci 9.556.195 9.233.669 9.078.246
Treballs realitzats per a l'actiu 5.865 -1.158 3.879
Subvencions a l'explotació 736.099 168.837 21.715
Resta d'ingressos d'explotació 262.858 221.630 177.968
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.906 7.156 9.914
Variació existències productes acabats i en curs 11.999 -318 -690
Despeses d'explotació 10.527.784 9.262.788 8.150.306
Consum de mercaderies 49.704 268.868 118.723
Consum de primeres matèries i altres proveïments 654.648 610.467 614.199
Treballs realitzats per altres empreses 4.850.358 4.032.004 3.727.023
Despeses de personal 1.731.678 1.650.113 1.702.032
Sous i salaris 1.378.067 1.287.412 1.341.261
Càrregues socials i altres despeses de personal 353.611 362.701 360.770
Despeses en serveis exteriors 1.717.039 1.458.756 1.448.468
Dotacions per a amortitzacions 536.978 470.872 447.854
Resta de despeses d'explotació 987.379 771.707 92.007
Inversió bruta en actius materials 536.050 390.691 539.123
Inversió bruta en actius intangibles 41.321 65.217 57.763
Resultat de l'exercici 263.547 806.205 1.007.785
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.556.195 9.233.669 9.078.246
Vendes a Espanya 7.656.533 7.238.128 7.025.114
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.211.679 1.030.406 1.120.796
Vendes a la resta del món 687.983 965.134 932.374
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 41.184 40.503 42.201
Persones assalariades 39.761 39.275 40.691
Persones no assalariades 1.423 1.228 1.510
Personal assalariat equivalent a jornada completa 37.682 36.916 38.506
Hores treballades pel personal assalariat .. 64.391 67.137
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 9.556.195 9.233.669 9.078.246
Variació existències productes acabats i en curs 11.999 -318 -690
Treballs realitzats per a l'actiu 5.865 -1.158 3.879
Ingressos accessoris i altres de gestió 257.227 214.474 168.409
Consum de mercaderies 49.704 268.868 118.723
Treballs realitzats per altres empreses 4.850.358 4.032.004 3.727.023
Valor de la producció 4.931.225 5.145.794 5.404.099
Consum de primeres matèries i altres proveïments 654.648 610.467 614.199
Despeses en serveis exteriors 1.717.039 1.458.756 1.448.468
Valor afegit brut a preus de mercat 2.559.538 3.076.571 3.341.432
Impostos sobre la producció i els productes 47.252 44.057 52.749
Subvencions a l'explotació 736.099 168.837 21.715
Valor afegit brut a cost de factors 3.248.386 3.201.351 3.310.398
Despeses de personal 1.731.678 1.650.113 1.702.032
Excedent brut d'explotació 1.516.708 1.551.239 1.608.366
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 78.875 79.041 78.443
Despeses de personal per assalariat 43.553 42.015 41.828
Taxa de valor afegit 65,9 62,2 61,3
Taxa de despeses de personal 53,3 51,5 51,4
Taxa bruta d'explotació 15,9 16,8 17,7
Taxa de salarització 96,5 97,0 96,4
Taxa d'inversió 17,8 14,2 18,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 31,6 32,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 522 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor