Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.800 6.143 5.532
Nombre d'establiments 8.117 9.051 8.760
Persones ocupades 63.071 68.384 70.114
Ingressos d'explotació 12.204.675 13.076.514 13.430.991
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Treballs realitzats per a l'actiu 722 1.442 1.368
Subvencions a l'explotació 3.615 4.057 3.065
Resta d'ingressos d'explotació 364.990 394.195 462.413
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 32.641 39.694 18.633
Variació existències productes acabats i en curs 6.869 944 -5.053
Despeses d'explotació 11.838.240 12.715.790 13.158.272
Consum de mercaderies 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.148 24.135 35.478
Treballs realitzats per altres empreses 21.510 23.196 23.718
Despeses de personal 1.366.265 1.442.837 1.513.021
Sous i salaris 1.067.117 1.070.995 1.179.838
Càrregues socials i altres despeses de personal 299.149 371.842 333.182
Despeses en serveis exteriors 1.081.899 1.146.215 1.238.224
Dotacions per a amortitzacions 237.664 271.920 294.588
Resta de despeses d'explotació 85.867 57.425 74.524
Inversió bruta en actius materials 225.307 177.813 255.788
Inversió bruta en actius intangibles 15.686 10.556 23.368
Resultat de l'exercici 272.174 221.732 195.281
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Vendes a Espanya 11.833.846 12.673.236 12.950.539
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.461 2.078 9.584
Vendes a la resta del món 27 1.507 4.038
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 63.071 68.384 70.114
Persones assalariades 57.657 63.425 65.136
Persones no assalariades 5.414 4.959 4.978
Personal assalariat equivalent a jornada completa 52.080 55.172 58.456
Hores treballades pel personal assalariat .. 100.097 106.459
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Variació existències productes acabats i en curs 6.869 944 -5.053
Treballs realitzats per a l'actiu 722 1.442 1.368
Ingressos accessoris i altres de gestió 363.490 393.569 460.286
Consum de mercaderies 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Treballs realitzats per altres empreses 21.510 23.196 23.718
Valor de la producció 3.165.033 3.299.518 3.418.309
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.148 24.135 35.478
Despeses en serveis exteriors 1.081.899 1.146.215 1.238.224
Valor afegit brut a preus de mercat 2.057.986 2.129.168 2.144.607
Impostos sobre la producció i els productes 32.995 35.953 32.840
Subvencions a l'explotació 3.615 4.057 3.065
Valor afegit brut a cost de factors 2.028.605 2.097.272 2.114.832
Despeses de personal 1.366.265 1.442.837 1.513.021
Excedent brut d'explotació 662.340 654.435 601.812
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 32.164 30.669 30.163
Despeses de personal per assalariat 23.697 22.749 23.229
Taxa de valor afegit 64,1 63,6 61,9
Taxa de despeses de personal 67,3 68,8 71,5
Taxa bruta d'explotació 5,6 5,2 4,6
Taxa de salarització 91,4 92,7 92,9
Taxa d'inversió 11,9 9,0 13,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 66,4 65,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 11.835.348 12.676.821 12.964.145
Vendes a l'engròs i al detall 11.833.914 12.673.061 12.963.155
Volum de negoci per altres conceptes 1.434 3.760 990
Consum de mercaderies 9.019.886 9.750.062 9.978.720
Compres de mercaderies 9.052.408 9.789.756 9.997.480
Variació d'existències de mercaderies 32.522 39.694 18.760
Marge comercial brut 2.814.028 2.922.999 2.984.435
Marge comercial brut sobre vendes (%) 23,8 23,1 23,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4711 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor