Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.485 1.671 1.794
Nombre d'establiments 1.664 1.697 1.882
Persones ocupades 5.711 6.830 7.051
Ingressos d'explotació 1.538.990 1.498.270 1.544.562
Volum de negoci 1.504.211 1.453.927 1.452.985
Treballs realitzats per a l'actiu 4.715 7.766 27.866
Subvencions a l'explotació 16.243 18.625 46.711
Resta d'ingressos d'explotació 13.822 17.952 17.000
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.343 -995 1.892
Variació existències productes acabats i en curs 1.363 2.119 4.609
Despeses d'explotació 1.451.806 1.428.592 1.467.588
Consum de mercaderies 698.859 556.141 589.647
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.457 32.619 43.373
Treballs realitzats per altres empreses 200.231 254.450 207.368
Despeses de personal 203.248 218.725 227.992
Sous i salaris 163.647 175.467 184.498
Càrregues socials i altres despeses de personal 39.600 43.258 43.494
Despeses en serveis exteriors 215.087 229.449 255.609
Dotacions per a amortitzacions 54.550 111.769 137.723
Resta de despeses d'explotació 18.374 25.440 5.876
Inversió bruta en actius materials 22.036 27.375 18.406
Inversió bruta en actius intangibles 51.101 44.555 107.264
Resultat de l'exercici 84.841 67.970 79.814
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.504.211 1.453.927 1.452.985
Vendes a Espanya 1.387.451 1.268.083 1.157.679
Vendes a la resta de la Unió Europea 49.883 121.980 156.928
Vendes a la resta del món 66.890 63.865 138.378
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 5.711 6.830 7.051
Persones assalariades 4.877 5.991 5.755
Persones no assalariades 834 840 1.297
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.324 5.285 5.122
Hores treballades pel personal assalariat .. 9.472 8.971
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.504.211 1.453.927 1.452.985
Variació existències productes acabats i en curs 1.363 2.119 4.609
Treballs realitzats per a l'actiu 4.715 7.766 27.866
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.446 17.697 16.996
Consum de mercaderies 698.859 556.141 589.647
Treballs realitzats per altres empreses 200.231 254.450 207.368
Valor de la producció 624.644 670.919 705.442
Consum de primeres matèries i altres proveïments 61.457 32.619 43.373
Despeses en serveis exteriors 215.087 229.449 255.609
Valor afegit brut a preus de mercat 348.100 408.850 406.459
Impostos sobre la producció i els productes 5.390 5.027 4.477
Subvencions a l'explotació 16.243 18.625 46.711
Valor afegit brut a cost de factors 358.954 422.448 448.693
Despeses de personal 203.248 218.725 227.992
Excedent brut d'explotació 155.706 203.723 220.701
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 62.853 61.851 63.633
Despeses de personal per assalariat 41.673 36.511 39.619
Taxa de valor afegit 57,5 63,0 63,6
Taxa de despeses de personal 56,6 51,8 50,8
Taxa bruta d'explotació 10,4 14,0 15,2
Taxa de salarització 85,4 87,7 81,6
Taxa d'inversió 20,4 17,0 28,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 44,0 48,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 59 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor