Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 7.178 9.674 9.000
Nombre d'establiments 7.235 9.187 9.327
Persones ocupades 26.125 26.518 27.953
Ingressos d'explotació 4.146.868 3.910.854 4.255.139
Volum de negoci 4.090.393 3.826.925 4.165.011
Treballs realitzats per a l'actiu 4.587 3.397 2.826
Subvencions a l'explotació 1.937 1.431 12.700
Resta d'ingressos d'explotació 49.952 79.101 74.602
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 116.890 -121 773
Variació existències productes acabats i en curs 116 70 2.594
Despeses d'explotació 3.932.031 3.665.664 3.971.170
Consum de mercaderies 1.697.945 1.451.344 1.552.639
Consum de primeres matèries i altres proveïments 351.616 275.879 202.459
Treballs realitzats per altres empreses 403.821 406.708 547.107
Despeses de personal 806.156 692.286 792.295
Sous i salaris 654.631 554.994 637.977
Càrregues socials i altres despeses de personal 151.525 137.292 154.319
Despeses en serveis exteriors 586.467 698.213 725.311
Dotacions per a amortitzacions 37.243 50.954 81.760
Resta de despeses d'explotació 48.783 90.279 69.599
Inversió bruta en actius materials 68.995 50.625 37.862
Inversió bruta en actius intangibles 1.315.299 18.624 8.405
Resultat de l'exercici 131.417 353.790 370.318
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.090.393 3.826.925 4.165.011
Vendes a Espanya 3.340.075 3.116.465 3.243.570
Vendes a la resta de la Unió Europea 369.937 372.728 424.672
Vendes a la resta del món 380.381 337.733 496.729
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 26.125 26.518 27.953
Persones assalariades 21.288 20.052 21.549
Persones no assalariades 4.837 6.466 6.404
Personal assalariat equivalent a jornada completa 19.583 17.848 19.657
Hores treballades pel personal assalariat .. 31.936 34.828
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.090.393 3.826.925 4.165.011
Variació existències productes acabats i en curs 116 70 2.594
Treballs realitzats per a l'actiu 4.587 3.397 2.826
Ingressos accessoris i altres de gestió 45.580 76.805 69.802
Consum de mercaderies 1.697.945 1.451.344 1.552.639
Treballs realitzats per altres empreses 403.821 406.708 547.107
Valor de la producció 2.038.909 2.049.145 2.140.487
Consum de primeres matèries i altres proveïments 351.616 275.879 202.459
Despeses en serveis exteriors 586.467 698.213 725.311
Valor afegit brut a preus de mercat 1.100.826 1.075.053 1.212.717
Impostos sobre la producció i els productes 6.398 7.095 5.257
Subvencions a l'explotació 1.937 1.431 12.700
Valor afegit brut a cost de factors 1.096.365 1.069.389 1.220.160
Despeses de personal 806.156 692.286 792.295
Excedent brut d'explotació 290.209 377.103 427.865
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.966 40.327 43.650
Despeses de personal per assalariat 37.869 34.524 36.767
Taxa de valor afegit 53,8 52,2 57,0
Taxa de despeses de personal 73,5 64,7 64,9
Taxa bruta d'explotació 7,1 9,9 10,3
Taxa de salarització 81,5 75,6 77,1
Taxa d'inversió 126,3 6,5 3,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 55,2 54,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 73 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor