Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 3.802 4.024 3.983
Nombre d'establiments 4.659 4.681 4.991
Persones ocupades 11.417 11.666 11.867
Ingressos d'explotació 1.278.144 1.335.977 1.405.759
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Treballs realitzats per a l'actiu 692 139 46
Subvencions a l'explotació 469 305 229
Resta d'ingressos d'explotació 9.848 17.922 11.373
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12.779 15.021 1.369
Variació existències productes acabats i en curs 4.550 1.061 2.594
Despeses d'explotació 1.221.717 1.255.399 1.317.571
Consum de mercaderies 760.197 804.230 805.634
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.676 2.504 5.457
Treballs realitzats per altres empreses 5.529 13.801 25.029
Despeses de personal 194.521 174.900 195.164
Sous i salaris 151.967 137.553 153.628
Càrregues socials i altres despeses de personal 42.554 37.346 41.536
Despeses en serveis exteriors 214.373 222.600 250.516
Dotacions per a amortitzacions 28.520 23.184 24.636
Resta de despeses d'explotació 16.901 14.180 11.135
Inversió bruta en actius materials 15.974 17.503 15.775
Inversió bruta en actius intangibles 3.958 2.286 2.299
Resultat de l'exercici 28.084 37.624 33.460
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Vendes a Espanya 1.263.507 1.283.588 1.357.081
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.405 26.892 26.355
Vendes a la resta del món 2.244 7.131 10.674
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.417 11.666 11.867
Persones assalariades 8.995 8.453 9.200
Persones no assalariades 2.423 3.213 2.667
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.859 7.031 7.711
Hores treballades pel personal assalariat .. 12.760 13.759
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Variació existències productes acabats i en curs 4.550 1.061 2.594
Treballs realitzats per a l'actiu 692 139 46
Ingressos accessoris i altres de gestió 9.771 17.838 11.343
Consum de mercaderies 760.197 804.230 805.634
Treballs realitzats per altres empreses 5.529 13.801 25.029
Valor de la producció 516.422 518.619 577.430
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.676 2.504 5.457
Despeses en serveis exteriors 214.373 222.600 250.516
Valor afegit brut a preus de mercat 300.374 293.514 321.457
Impostos sobre la producció i els productes 9.585 9.173 9.792
Subvencions a l'explotació 469 305 229
Valor afegit brut a cost de factors 291.257 284.646 311.894
Despeses de personal 194.521 174.900 195.164
Excedent brut d'explotació 96.736 109.747 116.730
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 25.510 24.400 26.282
Despeses de personal per assalariat 21.626 20.692 21.214
Taxa de valor afegit 56,4 54,9 54,0
Taxa de despeses de personal 66,8 61,4 62,6
Taxa bruta d'explotació 7,6 8,3 8,4
Taxa de salarització 78,8 72,5 77,5
Taxa d'inversió 6,8 7,0 5,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,9 56,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.267.135 1.317.611 1.394.111
Vendes a l'engròs i al detall 1.263.529 1.309.912 1.379.597
Volum de negoci per altres conceptes 3.605 7.699 14.514
Consum de mercaderies 760.197 804.230 805.634
Compres de mercaderies 772.975 819.251 807.135
Variació d'existències de mercaderies 12.779 15.021 1.500
Marge comercial brut 503.333 505.682 573.962
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,8 38,6 41,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4753 i 4759 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor