Saltar al contingut principal

Comerç engròs màquines construcció i per a indústries tèxtils

Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 314 294 279
Nombre d'establiments 338 338 303
Persones ocupades 1.605 1.664 1.489
Ingressos d'explotació 435.481 501.287 469.856
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Treballs realitzats per a l'actiu 509 442 340
Subvencions a l'explotació 165 117 52
Resta d'ingressos d'explotació 6.167 7.696 6.683
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.716 4.876 6.607
Variació existències productes acabats i en curs 1.049 2.404 2.536
Despeses d'explotació 409.803 480.050 451.085
Consum de mercaderies 268.429 324.137 310.766
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.380 10.990 5.795
Treballs realitzats per altres empreses 7.046 8.699 7.141
Despeses de personal 62.199 70.043 62.621
Sous i salaris 49.911 56.076 50.436
Càrregues socials i altres despeses de personal 12.288 13.968 12.185
Despeses en serveis exteriors 52.824 56.742 53.436
Dotacions per a amortitzacions 6.516 5.986 7.570
Resta de despeses d'explotació 3.410 3.452 3.757
Inversió bruta en actius materials 14.029 14.408 13.003
Inversió bruta en actius intangibles 350 976 538
Resultat de l'exercici 15.315 16.975 13.047
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Vendes a Espanya 299.801 339.528 323.564
Vendes a la resta de la Unió Europea 54.154 58.741 55.318
Vendes a la resta del món 74.685 94.762 83.899
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 1.605 1.664 1.489
Persones assalariades 1.518 1.521 1.376
Persones no assalariades 87 143 113
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.455 1.461 1.316
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.666 2.378
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Variació existències productes acabats i en curs 1.049 2.404 2.536
Treballs realitzats per a l'actiu 509 442 340
Ingressos accessoris i altres de gestió 6.108 7.540 6.394
Consum de mercaderies 268.429 324.137 310.766
Treballs realitzats per altres empreses 7.046 8.699 7.141
Valor de la producció 160.832 170.582 154.143
Consum de primeres matèries i altres proveïments 9.380 10.990 5.795
Despeses en serveis exteriors 52.824 56.742 53.436
Valor afegit brut a preus de mercat 98.629 102.849 94.912
Impostos sobre la producció i els productes 1.076 975 1.027
Subvencions a l'explotació 165 117 52
Valor afegit brut a cost de factors 97.717 101.991 93.938
Despeses de personal 62.199 70.043 62.621
Excedent brut d'explotació 35.518 31.948 31.317
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 60.886 61.275 63.109
Despeses de personal per assalariat 40.986 46.047 45.511
Taxa de valor afegit 60,8 59,8 60,9
Taxa de despeses de personal 63,7 68,7 66,7
Taxa bruta d'explotació 8,3 6,5 6,8
Taxa de salarització 94,6 91,4 92,4
Taxa d'inversió 14,7 15,1 14,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 24,7 24,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 428.641 493.031 462.780
Vendes a l'engròs i al detall 418.932 479.078 456.700
Volum de negoci per altres conceptes 9.709 13.953 6.080
Consum de mercaderies 268.429 324.137 310.766
Compres de mercaderies 272.921 329.012 317.229
Variació d'existències de mercaderies 4.493 4.876 6.463
Marge comercial brut 150.503 154.941 145.934
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,9 32,3 32,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4663 i 4664 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor