Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.094 1.185 1.227
Nombre d'establiments 1.713 1.721 1.792
Persones ocupades 4.811 5.619 5.861
Ingressos d'explotació 544.007 563.244 630.788
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1 ~
Subvencions a l'explotació 35 256 35
Resta d'ingressos d'explotació 13.699 15.022 12.264
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.008 12.779 10.112
Variació existències productes acabats i en curs 1.220 527 257
Despeses d'explotació 525.840 547.735 615.153
Consum de mercaderies 341.326 353.366 393.500
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.441 1.903 3.848
Treballs realitzats per altres empreses 2.129 1.413 2.347
Despeses de personal 94.924 88.385 98.516
Sous i salaris 74.253 68.662 75.922
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.671 19.723 22.594
Despeses en serveis exteriors 78.407 88.578 101.790
Dotacions per a amortitzacions 9.418 10.565 12.342
Resta de despeses d'explotació -1.804 3.525 2.810
Inversió bruta en actius materials 4.712 7.748 21.960
Inversió bruta en actius intangibles 316 480 555
Resultat de l'exercici 7.667 2.158 2.968
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Vendes a Espanya 511.802 529.251 596.609
Vendes a la resta de la Unió Europea 10.204 10.571 13.865
Vendes a la resta del món 8.267 8.144 8.014
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.811 5.619 5.861
Persones assalariades 4.300 4.699 5.052
Persones no assalariades 511 919 810
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.917 3.997 4.308
Hores treballades pel personal assalariat .. 7.252 7.868
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Variació existències productes acabats i en curs 1.220 527 257
Treballs realitzats per a l'actiu ~ 1 ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 13.598 15.022 12.168
Consum de mercaderies 341.326 353.366 393.500
Treballs realitzats per altres empreses 2.129 1.413 2.347
Valor de la producció 201.637 208.736 235.068
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.441 1.903 3.848
Despeses en serveis exteriors 78.407 88.578 101.790
Valor afegit brut a preus de mercat 121.789 118.255 129.431
Impostos sobre la producció i els productes 2.064 1.759 1.569
Subvencions a l'explotació 35 256 35
Valor afegit brut a cost de factors 119.760 116.753 127.896
Despeses de personal 94.924 88.385 98.516
Excedent brut d'explotació 24.836 28.368 29.380
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 24.893 20.779 21.820
Despeses de personal per assalariat 22.073 18.808 19.502
Taxa de valor afegit 59,4 55,9 54,4
Taxa de despeses de personal 79,3 75,7 77,0
Taxa bruta d'explotació 4,7 5,2 4,8
Taxa de salarització 89,4 83,6 86,2
Taxa d'inversió 4,2 7,0 17,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 90,4 81,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 530.273 547.965 618.489
Vendes a l'engròs i al detall 530.002 547.965 617.708
Volum de negoci per altres conceptes 272 ~ 781
Consum de mercaderies 341.326 353.366 393.500
Compres de mercaderies 342.204 366.108 402.406
Variació d'existències de mercaderies 878 12.741 8.906
Marge comercial brut 188.676 194.599 224.208
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,6 35,5 36,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4775 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor