Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.173 4.595 4.433
Nombre d'establiments 4.689 5.024 5.135
Persones ocupades 42.750 52.093 51.210
Ingressos d'explotació 3.930.552 4.801.777 4.914.016
Volum de negoci 3.799.051 4.674.736 4.759.085
Treballs realitzats per a l'actiu 3.513 1.608 1.547
Subvencions a l'explotació 13.489 10.788 14.689
Resta d'ingressos d'explotació 114.498 114.646 138.696
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 25 -1.103 4.271
Variació existències productes acabats i en curs 1.033 -1.497 -129
Despeses d'explotació 3.526.441 4.188.805 4.235.576
Consum de mercaderies 38.835 43.228 44.762
Consum de primeres matèries i altres proveïments 411.891 535.078 482.198
Treballs realitzats per altres empreses 151.821 250.420 205.835
Despeses de personal 1.106.080 1.291.385 1.287.646
Sous i salaris 854.151 995.071 994.498
Càrregues socials i altres despeses de personal 251.929 296.313 293.148
Despeses en serveis exteriors 1.397.501 1.638.168 1.814.183
Dotacions per a amortitzacions 340.821 333.238 332.981
Resta de despeses d'explotació 79.493 97.289 67.972
Inversió bruta en actius materials 223.082 375.598 448.733
Inversió bruta en actius intangibles 4.224 14.603 17.329
Resultat de l'exercici 261.113 347.694 469.268
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.799.051 4.674.736 4.759.085
Vendes a Espanya 3.124.702 3.721.500 3.873.240
Vendes a la resta de la Unió Europea 483.179 712.052 644.219
Vendes a la resta del món 191.171 241.184 241.626
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 42.750 52.093 51.210
Persones assalariades 40.605 49.530 48.515
Persones no assalariades 2.145 2.564 2.695
Personal assalariat equivalent a jornada completa 38.213 46.613 45.484
Hores treballades pel personal assalariat .. 87.325 85.043
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 3.799.051 4.674.736 4.759.085
Variació existències productes acabats i en curs 1.033 -1.497 -129
Treballs realitzats per a l'actiu 3.513 1.608 1.547
Ingressos accessoris i altres de gestió 108.776 113.586 137.560
Consum de mercaderies 38.835 43.228 44.762
Treballs realitzats per altres empreses 151.821 250.420 205.835
Valor de la producció 3.721.718 4.494.785 4.647.466
Consum de primeres matèries i altres proveïments 411.891 535.078 482.198
Despeses en serveis exteriors 1.397.501 1.638.168 1.814.183
Valor afegit brut a preus de mercat 1.912.326 2.321.539 2.351.086
Impostos sobre la producció i els productes 84.324 87.124 86.420
Subvencions a l'explotació 13.489 10.788 14.689
Valor afegit brut a cost de factors 1.841.491 2.245.204 2.279.355
Despeses de personal 1.106.080 1.291.385 1.287.646
Excedent brut d'explotació 735.412 953.819 991.708
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 43.076 43.100 44.510
Despeses de personal per assalariat 27.240 26.073 26.541
Taxa de valor afegit 49,5 50,0 49,0
Taxa de despeses de personal 60,1 57,5 56,5
Taxa bruta d'explotació 19,4 20,4 20,8
Taxa de salarització 95,0 95,1 94,7
Taxa d'inversió 12,3 17,4 20,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,9 53,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 55 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor