Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.120 2.513 2.917
Nombre d'establiments 2.581 2.865 3.383
Persones ocupades 9.856 10.607 11.258
Ingressos d'explotació 2.810.357 3.180.358 3.557.408
Volum de negoci 2.746.126 3.103.966 3.480.732
Treballs realitzats per a l'actiu 2.478 2.880 4.654
Subvencions a l'explotació 9.018 13.214 7.341
Resta d'ingressos d'explotació 52.735 60.298 64.681
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 99 479 133
Variació existències productes acabats i en curs 396 456 8
Despeses d'explotació 2.742.008 3.082.191 3.428.606
Consum de mercaderies 1.367.999 1.608.673 1.817.138
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.134 12.396 8.665
Treballs realitzats per altres empreses 643.962 690.804 791.549
Despeses de personal 281.503 310.892 321.499
Sous i salaris 220.812 246.761 254.617
Càrregues socials i altres despeses de personal 60.692 64.130 66.882
Despeses en serveis exteriors 365.295 401.372 422.053
Dotacions per a amortitzacions 18.922 23.343 31.722
Resta de despeses d'explotació 27.193 34.712 35.979
Inversió bruta en actius materials 11.761 12.063 8.939
Inversió bruta en actius intangibles 16.949 12.215 11.550
Resultat de l'exercici 45.850 74.012 85.651
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.746.126 3.103.966 3.480.732
Vendes a Espanya 2.062.393 2.342.986 2.325.089
Vendes a la resta de la Unió Europea 418.390 435.736 534.168
Vendes a la resta del món 265.376 325.244 621.476
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.856 10.607 11.258
Persones assalariades 8.604 9.316 9.382
Persones no assalariades 1.252 1.291 1.875
Personal assalariat equivalent a jornada completa 7.981 8.749 8.815
Hores treballades pel personal assalariat .. 15.542 15.574
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.746.126 3.103.966 3.480.732
Variació existències productes acabats i en curs 396 456 8
Treballs realitzats per a l'actiu 2.478 2.880 4.654
Ingressos accessoris i altres de gestió 50.369 59.755 63.950
Consum de mercaderies 1.367.999 1.608.673 1.817.138
Treballs realitzats per altres empreses 643.962 690.804 791.549
Valor de la producció 787.408 867.581 940.657
Consum de primeres matèries i altres proveïments 37.134 12.396 8.665
Despeses en serveis exteriors 365.295 401.372 422.053
Valor afegit brut a preus de mercat 384.979 453.814 509.938
Impostos sobre la producció i els productes 2.448 3.918 3.570
Subvencions a l'explotació 9.018 13.214 7.341
Valor afegit brut a cost de factors 391.549 463.109 513.709
Despeses de personal 281.503 310.892 321.499
Excedent brut d'explotació 110.046 152.218 192.210
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 39.727 43.659 45.632
Despeses de personal per assalariat 32.717 33.371 34.267
Taxa de valor afegit 49,7 53,4 54,6
Taxa de despeses de personal 71,9 67,1 62,6
Taxa bruta d'explotació 4,0 4,9 5,5
Taxa de salarització 87,3 87,8 83,3
Taxa d'inversió 7,3 5,2 4,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,0 68,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 79 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor