Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.793 1.788 1.700
Nombre d'establiments 1.970 1.832 1.778
Persones ocupades 9.746 10.309 9.826
Ingressos d'explotació 1.718.223 1.659.970 1.643.330
Volum de negoci 1.588.768 1.568.135 1.563.706
Treballs realitzats per a l'actiu 7.574 4.871 4.624
Subvencions a l'explotació 12.300 11.354 12.123
Resta d'ingressos d'explotació 109.581 75.610 62.877
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.180 -277 5.024
Variació existències productes acabats i en curs -6.204 1.643 8.158
Despeses d'explotació 1.603.537 1.592.137 1.581.625
Consum de mercaderies 142.367 190.271 244.768
Consum de primeres matèries i altres proveïments 223.356 183.576 123.585
Treballs realitzats per altres empreses 243.890 225.249 222.386
Despeses de personal 386.101 400.512 404.138
Sous i salaris 306.543 320.857 321.183
Càrregues socials i altres despeses de personal 79.558 79.654 82.955
Despeses en serveis exteriors 569.436 491.750 495.516
Dotacions per a amortitzacions 55.299 68.815 60.872
Resta de despeses d'explotació -16.913 31.964 30.360
Inversió bruta en actius materials 10.669 11.368 12.388
Inversió bruta en actius intangibles 37.445 52.262 64.814
Resultat de l'exercici 175.913 65.385 46.322
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.588.768 1.568.135 1.563.706
Vendes a Espanya 1.330.503 1.313.200 1.371.826
Vendes a la resta de la Unió Europea 123.721 120.362 90.770
Vendes a la resta del món 134.556 134.573 101.124
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.746 10.309 9.826
Persones assalariades 9.000 9.197 8.794
Persones no assalariades 746 1.112 1.032
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.552 8.697 8.180
Hores treballades pel personal assalariat .. 15.335 14.092
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.588.768 1.568.135 1.563.706
Variació existències productes acabats i en curs -6.204 1.643 8.158
Treballs realitzats per a l'actiu 7.574 4.871 4.624
Ingressos accessoris i altres de gestió 109.956 74.404 62.730
Consum de mercaderies 142.367 190.271 244.768
Treballs realitzats per altres empreses 243.890 225.249 222.386
Valor de la producció 1.313.837 1.233.534 1.172.063
Consum de primeres matèries i altres proveïments 223.356 183.576 123.585
Despeses en serveis exteriors 569.436 491.750 495.516
Valor afegit brut a preus de mercat 521.045 558.208 552.962
Impostos sobre la producció i els productes 4.026 4.772 2.726
Subvencions a l'explotació 12.300 11.354 12.123
Valor afegit brut a cost de factors 529.319 564.790 562.359
Despeses de personal 386.101 400.512 404.138
Excedent brut d'explotació 143.218 164.278 158.221
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 54.314 54.786 57.234
Despeses de personal per assalariat 42.901 43.548 45.956
Taxa de valor afegit 40,3 45,8 48,0
Taxa de despeses de personal 72,9 70,9 71,9
Taxa bruta d'explotació 9,0 10,5 10,1
Taxa de salarització 92,3 89,2 89,5
Taxa d'inversió 9,1 11,3 13,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,7 55,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 581 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor