Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 24.659 24.943 25.270
Nombre d'establiments 25.526 25.023 26.060
Persones ocupades 68.006 65.670 69.533
Ingressos d'explotació 4.810.202 4.755.149 4.927.484
Volum de negoci 4.723.672 4.577.427 4.830.137
Treballs realitzats per a l'actiu 1.226 1.737 1.677
Subvencions a l'explotació 2.471 8.126 1.721
Resta d'ingressos d'explotació 82.834 167.859 93.949
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 1.422 184 -4.660
Variació existències productes acabats i en curs -2.953 2.589 4.078
Despeses d'explotació 3.878.924 3.696.955 3.825.253
Consum de mercaderies 7.765 6.071 13.091
Consum de primeres matèries i altres proveïments 88.927 90.111 108.618
Treballs realitzats per altres empreses 306.979 237.431 304.084
Despeses de personal 1.775.752 1.671.034 1.659.148
Sous i salaris 1.407.062 1.372.820 1.321.972
Càrregues socials i altres despeses de personal 368.690 298.214 337.176
Despeses en serveis exteriors 1.522.167 1.466.318 1.615.200
Dotacions per a amortitzacions 77.490 106.198 77.204
Resta de despeses d'explotació 99.842 119.792 47.909
Inversió bruta en actius materials 72.816 103.447 76.033
Inversió bruta en actius intangibles 37.738 15.648 30.491
Resultat de l'exercici 737.519 324.177 123.258
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.723.672 4.577.427 4.830.137
Vendes a Espanya 4.445.851 4.358.067 4.495.411
Vendes a la resta de la Unió Europea 216.142 169.618 242.717
Vendes a la resta del món 61.621 49.742 92.073
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 68.006 65.670 69.533
Persones assalariades 48.445 45.139 47.154
Persones no assalariades 19.561 20.532 22.379
Personal assalariat equivalent a jornada completa 44.569 40.176 42.542
Hores treballades pel personal assalariat .. 71.336 75.360
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 4.723.672 4.577.427 4.830.137
Variació existències productes acabats i en curs -2.953 2.589 4.078
Treballs realitzats per a l'actiu 1.226 1.737 1.677
Ingressos accessoris i altres de gestió 81.448 167.051 93.704
Consum de mercaderies 7.765 6.071 13.091
Treballs realitzats per altres empreses 306.979 237.431 304.084
Valor de la producció 4.488.648 4.505.303 4.612.420
Consum de primeres matèries i altres proveïments 88.927 90.111 108.618
Despeses en serveis exteriors 1.522.167 1.466.318 1.615.200
Valor afegit brut a preus de mercat 2.877.553 2.948.874 2.888.602
Impostos sobre la producció i els productes 20.103 23.862 21.696
Subvencions a l'explotació 2.471 8.126 1.721
Valor afegit brut a cost de factors 2.859.920 2.933.138 2.868.627
Despeses de personal 1.775.752 1.671.034 1.659.148
Excedent brut d'explotació 1.084.168 1.262.104 1.209.479
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 42.054 44.665 41.256
Despeses de personal per assalariat 36.655 37.020 35.186
Taxa de valor afegit 63,7 65,1 62,2
Taxa de despeses de personal 62,1 57,0 57,8
Taxa bruta d'explotació 23,0 27,6 25,0
Taxa de salarització 71,2 68,7 67,8
Taxa d'inversió 3,9 4,1 3,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 70,4 68,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 69 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor