Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 37.586 40.258 41.334
Nombre d'establiments 40.473 41.655 44.322
Persones ocupades 155.808 159.893 167.760
Ingressos d'explotació 23.310.968 23.725.403 23.749.718
Volum de negoci 21.437.365 22.404.402 22.590.390
Treballs realitzats per a l'actiu 11.884 18.193 13.891
Subvencions a l'explotació 1.385.554 869.251 736.096
Resta d'ingressos d'explotació 476.165 433.557 409.341
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 21.414 16.867 8.486
Variació existències productes acabats i en curs 9.991 1.779 63
Despeses d'explotació 21.737.332 21.844.813 20.959.202
Consum de mercaderies 72.880 328.617 203.851
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.618.992 2.757.235 2.458.283
Treballs realitzats per altres empreses 7.281.267 6.831.260 6.503.039
Despeses de personal 4.676.212 4.706.430 4.995.161
Sous i salaris 3.680.451 3.656.685 3.916.749
Càrregues socials i altres despeses de personal 995.761 1.049.745 1.078.412
Despeses en serveis exteriors 5.000.387 5.354.035 5.561.082
Dotacions per a amortitzacions 1.072.501 1.052.681 1.078.322
Resta de despeses d'explotació 1.015.093 814.554 159.464
Inversió bruta en actius materials 1.436.583 1.076.519 1.213.891
Inversió bruta en actius intangibles 121.081 94.712 87.824
Resultat de l'exercici 1.140.794 1.198.039 1.566.853
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.437.365 22.404.402 22.590.390
Vendes a Espanya 17.355.199 17.965.028 17.834.413
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.977.398 3.081.799 3.350.191
Vendes a la resta del món 1.104.767 1.357.574 1.405.828
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 155.808 159.893 167.760
Persones assalariades 122.903 127.105 133.399
Persones no assalariades 32.904 32.788 34.362
Personal assalariat equivalent a jornada completa 115.580 116.352 122.574
Hores treballades pel personal assalariat .. 206.306 218.471
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.437.365 22.404.402 22.590.390
Variació existències productes acabats i en curs 9.991 1.779 63
Treballs realitzats per a l'actiu 11.884 18.193 13.891
Ingressos accessoris i altres de gestió 469.520 423.995 392.320
Consum de mercaderies 72.880 328.617 203.851
Treballs realitzats per altres empreses 7.281.267 6.831.260 6.503.039
Valor de la producció 14.574.613 15.688.492 16.289.775
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.618.992 2.757.235 2.458.283
Despeses en serveis exteriors 5.000.387 5.354.035 5.561.082
Valor afegit brut a preus de mercat 6.955.234 7.577.222 8.270.410
Impostos sobre la producció i els productes 96.974 91.585 108.590
Subvencions a l'explotació 1.385.554 869.251 736.096
Valor afegit brut a cost de factors 8.243.814 8.354.888 8.897.915
Despeses de personal 4.676.212 4.706.430 4.995.161
Excedent brut d'explotació 3.567.602 3.648.459 3.902.755
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 52.910 52.253 53.040
Despeses de personal per assalariat 38.048 37.028 37.445
Taxa de valor afegit 56,6 53,3 54,6
Taxa de despeses de personal 56,7 56,3 56,1
Taxa bruta d'explotació 16,6 16,3 17,3
Taxa de salarització 78,9 79,5 79,5
Taxa d'inversió 18,9 14,0 14,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 25,3 26,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció H de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor