Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.834 1.723 1.725
Nombre d'establiments 3.101 2.657 2.871
Persones ocupades 8.465 7.529 8.105
Ingressos d'explotació 753.139 763.449 826.833
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Treballs realitzats per a l'actiu 128 101 190
Subvencions a l'explotació 140 148 882
Resta d'ingressos d'explotació 3.433 6.476 10.229
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.724 1.340 10.097
Variació existències productes acabats i en curs 5.262 3.569 2.455
Despeses d'explotació 738.483 749.725 810.991
Consum de mercaderies 419.038 426.734 451.544
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.746 2.801 1.896
Treballs realitzats per altres empreses 1.151 305 2.391
Despeses de personal 132.888 127.926 143.849
Sous i salaris 101.254 99.096 109.671
Càrregues socials i altres despeses de personal 31.634 28.830 34.178
Despeses en serveis exteriors 143.457 165.070 179.850
Dotacions per a amortitzacions 28.264 17.320 21.844
Resta de despeses d'explotació 7.939 9.568 9.617
Inversió bruta en actius materials 9.604 27.809 24.766
Inversió bruta en actius intangibles 1.780 6.336 6.039
Resultat de l'exercici -11.332 1.344 -229
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Vendes a Espanya 730.602 716.551 732.832
Vendes a la resta de la Unió Europea 12.192 17.603 28.549
Vendes a la resta del món 6.645 22.569 54.151
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.465 7.529 8.105
Persones assalariades 6.930 6.421 6.858
Persones no assalariades 1.535 1.108 1.247
Personal assalariat equivalent a jornada completa 6.314 5.406 5.735
Hores treballades pel personal assalariat .. 9.808 10.479
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Variació existències productes acabats i en curs 5.262 3.569 2.455
Treballs realitzats per a l'actiu 128 101 190
Ingressos accessoris i altres de gestió 3.435 5.875 10.045
Consum de mercaderies 419.038 426.734 451.544
Treballs realitzats per altres empreses 1.151 305 2.391
Valor de la producció 338.074 339.229 374.287
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.746 2.801 1.896
Despeses en serveis exteriors 143.457 165.070 179.850
Valor afegit brut a preus de mercat 188.872 171.358 192.541
Impostos sobre la producció i els productes 3.253 2.904 3.162
Subvencions a l'explotació 140 148 882
Valor afegit brut a cost de factors 185.758 168.602 190.261
Despeses de personal 132.888 127.926 143.849
Excedent brut d'explotació 52.870 40.676 46.412
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.945 22.392 23.474
Despeses de personal per assalariat 19.176 19.923 20.976
Taxa de valor afegit 54,9 49,7 50,8
Taxa de despeses de personal 71,5 75,9 75,6
Taxa bruta d'explotació 7,1 5,4 5,7
Taxa de salarització 81,9 85,3 84,6
Taxa d'inversió 6,1 20,3 16,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 85,9 84,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 749.439 756.724 815.532
Vendes a l'engròs i al detall 749.414 741.171 815.512
Volum de negoci per altres conceptes 25 15.553 20
Consum de mercaderies 419.038 426.734 451.544
Compres de mercaderies 417.319 428.208 461.674
Variació d'existències de mercaderies -1.719 1.474 10.130
Marge comercial brut 330.375 314.437 363.968
Marge comercial brut sobre vendes (%) 44,1 42,4 44,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4772 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor