Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 30.605 33.478 32.884
Nombre d'establiments 33.675 34.748 35.592
Persones ocupades 263.881 279.395 295.921
Ingressos d'explotació 13.932.757 14.676.601 15.541.124
Volum de negoci 13.448.653 14.075.789 15.042.411
Treballs realitzats per a l'actiu 20.648 28.942 42.160
Subvencions a l'explotació 170.406 215.800 143.742
Resta d'ingressos d'explotació 293.050 356.071 312.812
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 17.280 119.973 -14.713
Variació existències productes acabats i en curs 3.032 19.071 23.578
Despeses d'explotació 12.729.764 13.417.056 14.416.199
Consum de mercaderies 1.591.214 2.078.533 2.012.028
Consum de primeres matèries i altres proveïments 934.545 804.611 1.062.127
Treballs realitzats per altres empreses 1.601.262 1.633.009 1.755.659
Despeses de personal 5.378.185 5.516.380 6.011.690
Sous i salaris 4.095.724 4.221.569 4.614.145
Càrregues socials i altres despeses de personal 1.282.461 1.294.811 1.397.545
Despeses en serveis exteriors 2.513.777 2.636.851 2.787.120
Dotacions per a amortitzacions 536.655 633.853 708.749
Resta de despeses d'explotació 174.125 113.819 78.826
Inversió bruta en actius materials 904.536 976.740 741.979
Inversió bruta en actius intangibles 101.996 81.126 92.272
Resultat de l'exercici 723.192 642.164 852.629
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.448.653 14.075.789 15.042.411
Vendes a Espanya 11.680.934 12.816.191 13.184.918
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.198.681 831.589 1.040.331
Vendes a la resta del món 569.071 428.009 817.123
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 263.881 279.395 295.921
Persones assalariades 242.481 256.289 273.767
Persones no assalariades 21.400 23.106 22.154
Personal assalariat equivalent a jornada completa 205.436 204.041 221.259
Hores treballades pel personal assalariat .. 363.141 392.427
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 13.448.653 14.075.789 15.042.411
Variació existències productes acabats i en curs 3.032 19.071 23.578
Treballs realitzats per a l'actiu 20.648 28.942 42.160
Ingressos accessoris i altres de gestió 286.520 348.794 308.660
Consum de mercaderies 1.591.214 2.078.533 2.012.028
Treballs realitzats per altres empreses 1.601.262 1.633.009 1.755.659
Valor de la producció 10.566.377 10.761.055 11.649.121
Consum de primeres matèries i altres proveïments 934.545 804.611 1.062.127
Despeses en serveis exteriors 2.513.777 2.636.851 2.787.120
Valor afegit brut a preus de mercat 7.118.055 7.319.593 7.799.874
Impostos sobre la producció i els productes 52.866 40.633 61.122
Subvencions a l'explotació 170.406 215.800 143.742
Valor afegit brut a cost de factors 7.235.595 7.494.760 7.882.494
Despeses de personal 5.378.185 5.516.380 6.011.690
Excedent brut d'explotació 1.857.409 1.978.380 1.870.804
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 27.420 26.825 26.637
Despeses de personal per assalariat 22.180 21.524 21.959
Taxa de valor afegit 68,5 69,6 67,7
Taxa de despeses de personal 74,3 73,6 76,3
Taxa bruta d'explotació 13,8 14,1 12,4
Taxa de salarització 91,9 91,7 92,5
Taxa d'inversió 13,9 14,1 10,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 55,6 54,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta agrupació inclou la secció N de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor