Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.610 2.728 2.182
Nombre d'establiments 2.981 2.798 2.470
Persones ocupades 6.709 6.067 5.231
Ingressos d'explotació 479.847 450.624 517.712
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Treballs realitzats per a l'actiu 218 177 272
Subvencions a l'explotació 2 126 85
Resta d'ingressos d'explotació 626 742 1.352
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 2.133 4.404 -6.657
Variació existències productes acabats i en curs 1.001 -532 28
Despeses d'explotació 453.021 431.852 501.997
Consum de mercaderies 306.023 296.440 345.798
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.434 8.782 26.308
Treballs realitzats per altres empreses 4.520 5.279 4.721
Despeses de personal 72.150 58.393 59.612
Sous i salaris 55.943 47.379 48.285
Càrregues socials i altres despeses de personal 16.207 11.014 11.327
Despeses en serveis exteriors 57.059 57.483 58.289
Dotacions per a amortitzacions 4.259 4.142 3.754
Resta de despeses d'explotació 2.575 1.332 3.514
Inversió bruta en actius materials 7.780 9.129 21.153
Inversió bruta en actius intangibles 92 537 81
Resultat de l'exercici 5.914 1.106 1.488
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Vendes a Espanya 470.094 439.128 504.598
Vendes a la resta de la Unió Europea 7.706 8.619 9.263
Vendes a la resta del món 1.201 1.833 2.142
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 6.709 6.067 5.231
Persones assalariades 4.427 3.633 3.394
Persones no assalariades 2.282 2.434 1.837
Personal assalariat equivalent a jornada completa 3.913 2.887 2.743
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.236 5.008
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Variació existències productes acabats i en curs 1.001 -532 28
Treballs realitzats per a l'actiu 218 177 272
Ingressos accessoris i altres de gestió 626 742 1.352
Consum de mercaderies 306.023 296.440 345.798
Treballs realitzats per altres empreses 4.520 5.279 4.721
Valor de la producció 170.304 148.246 167.137
Consum de primeres matèries i altres proveïments 6.434 8.782 26.308
Despeses en serveis exteriors 57.059 57.483 58.289
Valor afegit brut a preus de mercat 106.810 81.981 82.539
Impostos sobre la producció i els productes 1.785 1.100 1.017
Subvencions a l'explotació 2 126 85
Valor afegit brut a cost de factors 105.027 81.007 81.608
Despeses de personal 72.150 58.393 59.612
Excedent brut d'explotació 32.877 22.614 21.995
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 15.655 13.351 15.599
Despeses de personal per assalariat 16.298 16.073 17.563
Taxa de valor afegit 61,7 54,6 48,8
Taxa de despeses de personal 68,7 72,1 73,0
Taxa bruta d'explotació 6,9 5,0 4,3
Taxa de salarització 66,0 59,9 64,9
Taxa d'inversió 7,5 11,9 26,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,1 50,2
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 479.001 449.579 516.003
Vendes a l'engròs i al detall 475.900 448.380 516.003
Volum de negoci per altres conceptes 3.102 1.199 ~
Consum de mercaderies 306.023 296.440 345.798
Compres de mercaderies 308.156 300.921 340.779
Variació d'existències de mercaderies 2.133 4.481 -5.019
Marge comercial brut 169.877 151.940 170.205
Marge comercial brut sobre vendes (%) 35,7 33,9 33,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4729 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor