Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.400 5.388 4.704
Nombre d'establiments 4.641 5.348 4.952
Persones ocupades 9.173 9.701 8.570
Ingressos d'explotació 386.913 512.038 419.023
Volum de negoci 382.317 499.237 417.449
Treballs realitzats per a l'actiu 3.565 2.506 675
Subvencions a l'explotació 649 421 85
Resta d'ingressos d'explotació 381 9.874 814
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 32.203 34 -3.114
Variació existències productes acabats i en curs 161 3.156 1.456
Despeses d'explotació 323.890 424.765 352.724
Consum de mercaderies 62.157 94.450 71.460
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.010 47.382 62.436
Treballs realitzats per altres empreses 21.285 50.608 27.067
Despeses de personal 123.107 143.213 121.725
Sous i salaris 97.469 113.344 96.001
Càrregues socials i altres despeses de personal 25.638 29.869 25.724
Despeses en serveis exteriors 60.850 81.278 66.925
Dotacions per a amortitzacions 4.471 5.946 3.063
Resta de despeses d'explotació 7.010 1.889 48
Inversió bruta en actius materials 5.428 11.466 14.169
Inversió bruta en actius intangibles 4.170 2.349 1.355
Resultat de l'exercici 9.761 43.465 30.909
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 382.317 499.237 417.449
Vendes a Espanya 367.269 484.894 409.235
Vendes a la resta de la Unió Europea 14.375 13.831 7.674
Vendes a la resta del món 672 511 540
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 9.173 9.701 8.570
Persones assalariades 5.029 5.597 4.782
Persones no assalariades 4.143 4.104 3.788
Personal assalariat equivalent a jornada completa 4.504 4.857 4.281
Hores treballades pel personal assalariat .. 8.743 7.527
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 382.317 499.237 417.449
Variació existències productes acabats i en curs 161 3.156 1.456
Treballs realitzats per a l'actiu 3.565 2.506 675
Ingressos accessoris i altres de gestió 335 9.870 602
Consum de mercaderies 62.157 94.450 71.460
Treballs realitzats per altres empreses 21.285 50.608 27.067
Valor de la producció 302.935 369.712 321.654
Consum de primeres matèries i altres proveïments 45.010 47.382 62.436
Despeses en serveis exteriors 60.850 81.278 66.925
Valor afegit brut a preus de mercat 197.076 241.052 192.293
Impostos sobre la producció i els productes 1.256 3.708 2.724
Subvencions a l'explotació 649 421 85
Valor afegit brut a cost de factors 196.469 237.765 189.654
Despeses de personal 123.107 143.213 121.725
Excedent brut d'explotació 73.362 94.552 67.929
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.419 24.510 22.131
Despeses de personal per assalariat 24.479 25.588 25.454
Taxa de valor afegit 64,9 64,3 59,0
Taxa de despeses de personal 62,7 60,2 64,2
Taxa bruta d'explotació 19,2 18,9 16,3
Taxa de salarització 54,8 57,7 55,8
Taxa d'inversió 4,9 5,8 8,2
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,7 26,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 95 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor