Saltar al contingut principal

Intermediaris matèries agràries, tèxtils, químiques i metalls

Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.801 2.951 2.559
Nombre d'establiments 1.810 2.647 2.561
Persones ocupades 2.290 3.208 2.832
Ingressos d'explotació 191.062 197.554 196.590
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Treballs realitzats per a l'actiu 339 ~ ~
Subvencions a l'explotació 15 34 87
Resta d'ingressos d'explotació 12.318 9.702 5.148
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -119 376 138
Variació existències productes acabats i en curs 20 1.641 300
Despeses d'explotació 125.373 140.032 118.436
Consum de mercaderies 4.524 2.131 319
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.164 28.019 24.704
Treballs realitzats per altres empreses 15.336 10.898 8.053
Despeses de personal 47.539 47.473 39.233
Sous i salaris 38.673 37.569 31.849
Càrregues socials i altres despeses de personal 8.866 9.905 7.384
Despeses en serveis exteriors 44.785 47.728 43.070
Dotacions per a amortitzacions 1.816 2.800 1.975
Resta de despeses d'explotació 6.209 982 1.081
Inversió bruta en actius materials 6.306 7.367 4.592
Inversió bruta en actius intangibles 25 425 236
Resultat de l'exercici 21.681 17.778 14.050
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Vendes a Espanya 131.221 164.153 159.231
Vendes a la resta de la Unió Europea 38.289 19.991 24.040
Vendes a la resta del món 8.880 3.673 8.083
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.290 3.208 2.832
Persones assalariades 795 859 791
Persones no assalariades 1.495 2.350 2.040
Personal assalariat equivalent a jornada completa 774 817 741
Hores treballades pel personal assalariat .. 1.490 1.277
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Variació existències productes acabats i en curs 20 1.641 300
Treballs realitzats per a l'actiu 339 ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 12.311 9.617 5.111
Consum de mercaderies 4.524 2.131 319
Treballs realitzats per altres empreses 15.336 10.898 8.053
Valor de la producció 171.201 186.047 188.393
Consum de primeres matèries i altres proveïments 5.164 28.019 24.704
Despeses en serveis exteriors 44.785 47.728 43.070
Valor afegit brut a preus de mercat 121.252 110.299 120.619
Impostos sobre la producció i els productes 414 638 419
Subvencions a l'explotació 15 34 87
Valor afegit brut a cost de factors 120.853 109.696 120.287
Despeses de personal 47.539 47.473 39.233
Excedent brut d'explotació 73.314 62.223 81.055
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 52.778 34.191 42.478
Despeses de personal per assalariat 59.799 55.292 49.576
Taxa de valor afegit 70,6 59,0 63,8
Taxa de despeses de personal 39,3 43,3 32,6
Taxa bruta d'explotació 41,1 33,1 42,4
Taxa de salarització 34,7 26,8 27,9
Taxa d'inversió 5,2 7,1 4,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 45,3 45,0
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 178.390 187.818 191.355
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 4.524 2.131 319
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4611 a 4613 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor