Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 11.614 15.450 14.248
Nombre d'establiments 11.783 14.634 14.481
Persones ocupades 19.320 22.031 21.944
Ingressos d'explotació 1.503.329 1.914.190 1.918.921
Volum de negoci 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Treballs realitzats per a l'actiu 1.830 442 338
Subvencions a l'explotació 807 1.382 1.809
Resta d'ingressos d'explotació 48.458 69.086 86.167
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 47 1.487 -535
Variació existències productes acabats i en curs -755 1.409 1.793
Despeses d'explotació 1.096.864 1.405.503 1.426.788
Consum de mercaderies 38.459 36.956 28.243
Consum de primeres matèries i altres proveïments 44.211 192.263 154.736
Treballs realitzats per altres empreses 45.543 115.870 110.480
Despeses de personal 429.281 461.643 497.452
Sous i salaris 347.348 374.877 403.593
Càrregues socials i altres despeses de personal 81.934 86.766 93.859
Despeses en serveis exteriors 463.252 544.850 605.822
Dotacions per a amortitzacions 29.562 35.549 28.583
Resta de despeses d'explotació 46.555 18.371 1.472
Inversió bruta en actius materials 30.798 41.452 41.693
Inversió bruta en actius intangibles 1.099 4.768 3.965
Resultat de l'exercici 156.910 148.770 110.245
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Vendes a Espanya 1.196.128 1.689.482 1.560.913
Vendes a la resta de la Unió Europea 212.259 133.644 204.409
Vendes a la resta del món 43.848 20.155 65.284
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 19.320 22.031 21.944
Persones assalariades 9.878 10.070 10.898
Persones no assalariades 9.442 11.961 11.046
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.284 9.342 9.755
Hores treballades pel personal assalariat .. 17.036 17.117
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Variació existències productes acabats i en curs -755 1.409 1.793
Treballs realitzats per a l'actiu 1.830 442 338
Ingressos accessoris i altres de gestió 48.187 68.963 85.815
Consum de mercaderies 38.459 36.956 28.243
Treballs realitzats per altres empreses 45.543 115.870 110.480
Valor de la producció 1.417.495 1.761.268 1.779.829
Consum de primeres matèries i altres proveïments 44.211 192.263 154.736
Despeses en serveis exteriors 463.252 544.850 605.822
Valor afegit brut a preus de mercat 910.032 1.024.156 1.019.272
Impostos sobre la producció i els productes 5.334 7.736 3.383
Subvencions a l'explotació 807 1.382 1.809
Valor afegit brut a cost de factors 905.505 1.017.801 1.017.697
Despeses de personal 429.281 461.643 497.452
Excedent brut d'explotació 476.224 556.158 520.245
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 46.869 46.198 46.378
Despeses de personal per assalariat 43.459 45.843 45.647
Taxa de valor afegit 63,9 57,8 57,2
Taxa de despeses de personal 47,4 45,4 48,9
Taxa bruta d'explotació 32,8 30,2 28,4
Taxa de salarització 51,1 45,7 49,7
Taxa d'inversió 3,5 4,5 4,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 53,3 49,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.452.235 1.843.280 1.830.607
Vendes a l'engròs i al detall z z z
Volum de negoci per altres conceptes z z z
Consum de mercaderies 38.459 36.956 28.243
Compres de mercaderies z z z
Variació d'existències de mercaderies z z z
Marge comercial brut z z z
Marge comercial brut sobre vendes (%) z z z
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 461 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(z) Dada no procedent.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor