Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 925 1.091 1.127
Nombre d'establiments 1.203 1.315 1.477
Persones ocupades 49.392 51.521 57.492
Ingressos d'explotació 1.197.149 1.414.032 1.646.508
Volum de negoci 1.192.774 1.405.472 1.638.161
Treballs realitzats per a l'actiu 244 736 776
Subvencions a l'explotació 1.420 3.721 3.742
Resta d'ingressos d'explotació 2.710 4.103 3.829
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 405 -103 -17
Variació existències productes acabats i en curs 367 67 -187
Despeses d'explotació 1.157.325 1.353.618 1.552.009
Consum de mercaderies 162 2.604 450
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.361 4.878 3.868
Treballs realitzats per altres empreses 18.448 16.225 27.731
Despeses de personal 1.027.168 1.206.114 1.383.437
Sous i salaris 776.614 910.371 1.044.628
Càrregues socials i altres despeses de personal 250.554 295.744 338.808
Despeses en serveis exteriors 101.417 114.791 125.604
Dotacions per a amortitzacions 2.361 5.162 5.071
Resta de despeses d'explotació 4.409 3.844 5.848
Inversió bruta en actius materials 3.659 4.560 17.346
Inversió bruta en actius intangibles 837 1.575 4.159
Resultat de l'exercici 33.145 31.257 37.804
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.192.774 1.405.472 1.638.161
Vendes a Espanya 1.158.722 1.388.836 1.604.852
Vendes a la resta de la Unió Europea 31.473 12.725 22.965
Vendes a la resta del món 2.579 3.911 10.345
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 49.392 51.521 57.492
Persones assalariades 48.761 50.762 56.801
Persones no assalariades 632 759 691
Personal assalariat equivalent a jornada completa 44.698 46.801 52.932
Hores treballades pel personal assalariat .. 88.350 99.931
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.192.774 1.405.472 1.638.161
Variació existències productes acabats i en curs 367 67 -187
Treballs realitzats per a l'actiu 244 736 776
Ingressos accessoris i altres de gestió 2.486 3.719 3.170
Consum de mercaderies 162 2.604 450
Treballs realitzats per altres empreses 18.448 16.225 27.731
Valor de la producció 1.177.262 1.391.165 1.613.739
Consum de primeres matèries i altres proveïments 3.361 4.878 3.868
Despeses en serveis exteriors 101.417 114.791 125.604
Valor afegit brut a preus de mercat 1.072.484 1.271.496 1.484.267
Impostos sobre la producció i els productes 790 1.486 1.436
Subvencions a l'explotació 1.420 3.721 3.742
Valor afegit brut a cost de factors 1.073.115 1.273.731 1.486.573
Despeses de personal 1.027.168 1.206.114 1.383.437
Excedent brut d'explotació 45.947 67.617 103.137
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 21.726 24.722 25.857
Despeses de personal per assalariat 21.066 23.760 24.356
Taxa de valor afegit 91,2 91,6 92,1
Taxa de despeses de personal 95,7 94,7 93,1
Taxa bruta d'explotació 3,9 4,8 6,3
Taxa de salarització 98,7 98,5 98,8
Taxa d'inversió 0,4 0,5 1,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 41,5 40,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 78 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor