Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 7.618 9.204 10.026
Nombre d'establiments 7.939 8.782 10.245
Persones ocupades 46.207 51.843 56.952
Ingressos d'explotació 5.248.247 5.864.725 6.383.869
Volum de negoci 5.082.734 5.646.004 6.180.777
Treballs realitzats per a l'actiu 84.957 106.089 126.261
Subvencions a l'explotació 33.926 27.175 19.499
Resta d'ingressos d'explotació 46.630 85.457 57.333
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -480 1.734 1.534
Variació existències productes acabats i en curs 26.632 80.914 -75.940
Despeses d'explotació 5.004.697 5.662.345 5.901.502
Consum de mercaderies 174.146 190.645 205.326
Consum de primeres matèries i altres proveïments 403.951 353.199 387.297
Treballs realitzats per altres empreses 761.676 875.322 825.836
Despeses de personal 1.876.457 2.129.228 2.353.451
Sous i salaris 1.481.259 1.670.333 1.863.405
Càrregues socials i altres despeses de personal 395.198 458.895 490.046
Despeses en serveis exteriors 1.473.747 1.765.533 1.801.000
Dotacions per a amortitzacions 263.445 302.596 288.049
Resta de despeses d'explotació 51.275 45.822 40.544
Inversió bruta en actius materials 73.553 74.077 114.161
Inversió bruta en actius intangibles 365.890 450.250 422.277
Resultat de l'exercici 89.092 29.208 114.819
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.082.734 5.646.004 6.180.777
Vendes a Espanya 4.195.677 4.675.046 4.713.830
Vendes a la resta de la Unió Europea 527.248 565.792 801.980
Vendes a la resta del món 359.810 405.165 664.925
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 46.207 51.843 56.952
Persones assalariades 41.425 45.831 49.978
Persones no assalariades 4.783 6.011 6.973
Personal assalariat equivalent a jornada completa 39.776 44.731 48.855
Hores treballades pel personal assalariat .. 78.747 85.746
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 5.082.734 5.646.004 6.180.777
Variació existències productes acabats i en curs 26.632 80.914 -75.940
Treballs realitzats per a l'actiu 84.957 106.089 126.261
Ingressos accessoris i altres de gestió 46.240 83.925 55.530
Consum de mercaderies 174.146 190.645 205.326
Treballs realitzats per altres empreses 761.676 875.322 825.836
Valor de la producció 4.304.742 4.850.964 5.255.466
Consum de primeres matèries i altres proveïments 403.951 353.199 387.297
Despeses en serveis exteriors 1.473.747 1.765.533 1.801.000
Valor afegit brut a preus de mercat 2.427.044 2.732.232 3.067.169
Impostos sobre la producció i els productes 6.125 6.909 6.881
Subvencions a l'explotació 33.926 27.175 19.499
Valor afegit brut a cost de factors 2.454.844 2.752.499 3.079.787
Despeses de personal 1.876.457 2.129.228 2.353.451
Excedent brut d'explotació 578.387 623.271 726.336
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 53.127 53.093 54.077
Despeses de personal per assalariat 45.298 46.458 47.090
Taxa de valor afegit 57,0 56,7 58,6
Taxa de despeses de personal 76,4 77,4 76,4
Taxa bruta d'explotació 11,4 11,0 11,8
Taxa de salarització 89,6 88,4 87,8
Taxa d'inversió 17,9 19,0 17,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 28,7 28,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 62 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor