Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 9.730 9.931 9.530
Nombre d'establiments 11.173 11.296 11.132
Persones ocupades 59.382 60.914 63.447
Ingressos d'explotació 21.904.450 23.240.950 25.618.651
Volum de negoci 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Treballs realitzats per a l'actiu 20.699 52.420 19.366
Subvencions a l'explotació 7.971 10.275 6.837
Resta d'ingressos d'explotació 625.443 567.757 668.625
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 156.006 64.846 77.699
Variació existències productes acabats i en curs 44.841 21.700 26.047
Despeses d'explotació 21.117.244 22.476.035 24.684.707
Consum de mercaderies 13.854.261 15.065.105 16.515.388
Consum de primeres matèries i altres proveïments 466.358 433.969 479.451
Treballs realitzats per altres empreses 307.557 339.708 381.245
Despeses de personal 2.429.809 2.462.897 2.708.834
Sous i salaris 1.935.106 1.956.348 2.151.820
Càrregues socials i altres despeses de personal 494.703 506.549 557.013
Despeses en serveis exteriors 3.625.617 3.738.977 4.236.863
Dotacions per a amortitzacions 258.089 298.159 345.875
Resta de despeses d'explotació 175.553 137.219 17.051
Inversió bruta en actius materials 291.613 402.724 304.621
Inversió bruta en actius intangibles 58.749 72.918 84.682
Resultat de l'exercici 690.084 665.378 827.346
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Vendes a Espanya 17.065.162 18.548.703 20.273.317
Vendes a la resta de la Unió Europea 2.551.007 2.664.947 2.870.210
Vendes a la resta del món 1.634.168 1.396.847 1.780.296
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 59.382 60.914 63.447
Persones assalariades 54.209 55.535 58.811
Persones no assalariades 5.174 5.379 4.636
Personal assalariat equivalent a jornada completa 51.810 51.654 54.631
Hores treballades pel personal assalariat .. 94.288 98.789
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Variació existències productes acabats i en curs 44.841 21.700 26.047
Treballs realitzats per a l'actiu 20.699 52.420 19.366
Ingressos accessoris i altres de gestió 607.845 560.577 664.428
Consum de mercaderies 13.854.261 15.065.105 16.515.388
Treballs realitzats per altres empreses 307.557 339.708 381.245
Valor de la producció 7.761.904 7.840.381 8.737.030
Consum de primeres matèries i altres proveïments 466.358 433.969 479.451
Despeses en serveis exteriors 3.625.617 3.738.977 4.236.863
Valor afegit brut a preus de mercat 3.669.930 3.667.435 4.020.716
Impostos sobre la producció i els productes 54.243 43.015 53.693
Subvencions a l'explotació 7.971 10.275 6.837
Valor afegit brut a cost de factors 3.623.658 3.634.696 3.973.861
Despeses de personal 2.429.809 2.462.897 2.708.834
Excedent brut d'explotació 1.193.848 1.171.799 1.265.027
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 61.022 59.669 62.633
Despeses de personal per assalariat 44.823 44.348 46.060
Taxa de valor afegit 46,7 46,4 45,5
Taxa de despeses de personal 67,1 67,8 68,2
Taxa bruta d'explotació 5,6 5,2 5,1
Taxa de salarització 91,3 91,2 92,7
Taxa d'inversió 9,7 13,1 9,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 52,3 52,6
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 21.250.336 22.610.497 24.923.823
Vendes a l'engròs i al detall 21.184.869 22.391.626 24.823.941
Volum de negoci per altres conceptes 65.468 218.871 99.882
Consum de mercaderies 13.854.261 15.065.105 16.515.388
Compres de mercaderies 13.975.491 15.124.666 16.597.604
Variació d'existències de mercaderies 121.230 59.561 82.216
Marge comercial brut 7.330.608 7.326.521 8.308.552
Marge comercial brut sobre vendes (%) 34,6 32,7 33,5
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 464 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor