Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 869 773 768
Nombre d'establiments 879 767 786
Persones ocupades 3.384 4.169 4.023
Ingressos d'explotació 308.541 297.171 262.156
Volum de negoci 293.648 283.299 250.132
Treballs realitzats per a l'actiu 82 190 237
Subvencions a l'explotació 319 403 470
Resta d'ingressos d'explotació 14.493 13.279 11.318
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -7 130 -27
Variació existències productes acabats i en curs 2.002 -44 117
Despeses d'explotació 294.814 260.600 240.198
Consum de mercaderies 986 7.390 3.408
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.348 19.294 18.187
Treballs realitzats per altres empreses 67.205 44.246 33.172
Despeses de personal 106.747 103.463 100.498
Sous i salaris 85.773 82.894 80.025
Càrregues socials i altres despeses de personal 20.974 20.569 20.473
Despeses en serveis exteriors 79.562 78.285 80.127
Dotacions per a amortitzacions 6.997 4.203 2.949
Resta de despeses d'explotació 10.968 3.720 1.857
Inversió bruta en actius materials 4.212 3.633 1.690
Inversió bruta en actius intangibles 490 8.733 117
Resultat de l'exercici 10.190 26.039 40.594
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 293.648 283.299 250.132
Vendes a Espanya 225.382 223.451 199.083
Vendes a la resta de la Unió Europea 47.961 46.399 32.086
Vendes a la resta del món 20.306 13.449 18.959
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.384 4.169 4.023
Persones assalariades 2.997 3.748 3.674
Persones no assalariades 387 422 349
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.715 3.180 3.111
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.694 5.429
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 293.648 283.299 250.132
Variació existències productes acabats i en curs 2.002 -44 117
Treballs realitzats per a l'actiu 82 190 237
Ingressos accessoris i altres de gestió 11.972 12.588 11.269
Consum de mercaderies 986 7.390 3.408
Treballs realitzats per altres empreses 67.205 44.246 33.172
Valor de la producció 239.512 244.396 225.174
Consum de primeres matèries i altres proveïments 22.348 19.294 18.187
Despeses en serveis exteriors 79.562 78.285 80.127
Valor afegit brut a preus de mercat 137.603 146.818 126.860
Impostos sobre la producció i els productes 1.448 1.090 502
Subvencions a l'explotació 319 403 470
Valor afegit brut a cost de factors 136.473 146.132 126.828
Despeses de personal 106.747 103.463 100.498
Excedent brut d'explotació 29.726 42.669 26.330
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 40.329 35.049 31.524
Despeses de personal per assalariat 35.623 27.607 27.351
Taxa de valor afegit 57,0 59,8 56,3
Taxa de despeses de personal 78,2 70,8 79,2
Taxa bruta d'explotació 10,1 15,1 10,5
Taxa de salarització 88,6 89,9 91,3
Taxa d'inversió 3,4 8,5 1,4
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 59,3 58,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou el grup 732 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor