Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 16.879 21.637 18.881
Nombre d'establiments 17.837 21.646 20.437
Persones ocupades 40.293 47.532 44.074
Ingressos d'explotació 1.369.439 1.227.812 1.435.783
Volum de negoci 1.326.888 1.187.313 1.395.478
Treballs realitzats per a l'actiu 110 6 7.476
Subvencions a l'explotació 19.217 4.367 9.097
Resta d'ingressos d'explotació 23.224 36.126 23.731
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 4.848 -14.594 4.302
Variació existències productes acabats i en curs 1.683 285 -235
Despeses d'explotació 1.198.691 1.102.085 1.208.017
Consum de mercaderies 162.442 136.567 134.758
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.048 71.764 107.350
Treballs realitzats per altres empreses 130.645 53.096 54.494
Despeses de personal 457.647 472.816 532.880
Sous i salaris 362.808 373.675 425.748
Càrregues socials i altres despeses de personal 94.839 99.141 107.132
Despeses en serveis exteriors 308.387 315.623 313.075
Dotacions per a amortitzacions 45.718 46.489 55.443
Resta de despeses d'explotació 16.804 5.731 10.016
Inversió bruta en actius materials 71.682 55.609 105.595
Inversió bruta en actius intangibles 4.360 2.029 8.635
Resultat de l'exercici 44.588 17.036 49.539
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.326.888 1.187.313 1.395.478
Vendes a Espanya 1.321.461 1.179.058 1.386.681
Vendes a la resta de la Unió Europea 4.986 7.675 6.831
Vendes a la resta del món 441 579 1.967
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 40.293 47.532 44.074
Persones assalariades 24.650 29.408 29.265
Persones no assalariades 15.643 18.124 14.809
Personal assalariat equivalent a jornada completa 21.065 23.513 24.723
Hores treballades pel personal assalariat .. 42.338 44.124
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.326.888 1.187.313 1.395.478
Variació existències productes acabats i en curs 1.683 285 -235
Treballs realitzats per a l'actiu 110 6 7.476
Ingressos accessoris i altres de gestió 23.150 36.026 23.715
Consum de mercaderies 162.442 136.567 134.758
Treballs realitzats per altres empreses 130.645 53.096 54.494
Valor de la producció 1.058.744 1.033.967 1.237.182
Consum de primeres matèries i altres proveïments 77.048 71.764 107.350
Despeses en serveis exteriors 308.387 315.623 313.075
Valor afegit brut a preus de mercat 673.308 646.580 816.757
Impostos sobre la producció i els productes 7.400 6.168 11.160
Subvencions a l'explotació 19.217 4.367 9.097
Valor afegit brut a cost de factors 685.125 644.779 814.693
Despeses de personal 457.647 472.816 532.880
Excedent brut d'explotació 227.478 171.963 281.813
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.004 13.565 18.485
Despeses de personal per assalariat 18.566 16.078 18.209
Taxa de valor afegit 64,7 62,4 65,9
Taxa de despeses de personal 66,8 73,3 65,4
Taxa bruta d'explotació 17,1 14,5 20,2
Taxa de salarització 61,2 61,9 66,4
Taxa d'inversió 11,1 8,9 14,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 81,6 77,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou la divisió 96 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor