Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 2.106 2.028 1.875
Nombre d'establiments 2.508 2.215 2.113
Persones ocupades 4.407 4.429 4.145
Ingressos d'explotació 254.469 263.560 252.922
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 50 27 22
Resta d'ingressos d'explotació 873 1.028 2.255
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.814 127 -434
Variació existències productes acabats i en curs 322 422 487
Despeses d'explotació 227.312 239.153 248.529
Consum de mercaderies 130.617 143.173 130.044
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.372 951 3.562
Treballs realitzats per altres empreses 1.280 830 3.601
Despeses de personal 46.220 48.516 49.699
Sous i salaris 36.269 38.352 38.899
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.951 10.164 10.800
Despeses en serveis exteriors 42.677 41.660 55.943
Dotacions per a amortitzacions 3.021 3.089 4.623
Resta de despeses d'explotació 2.126 933 1.056
Inversió bruta en actius materials 2.604 7.262 8.296
Inversió bruta en actius intangibles 67 110 254
Resultat de l'exercici 7.829 1.772 -5.851
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Vendes a Espanya 219.232 236.716 225.706
Vendes a la resta de la Unió Europea 13.602 12.949 13.682
Vendes a la resta del món 20.715 12.840 11.257
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 4.407 4.429 4.145
Persones assalariades 2.231 2.564 2.614
Persones no assalariades 2.177 1.866 1.531
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.903 2.095 2.077
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.802 3.794
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Variació existències productes acabats i en curs 322 422 487
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 873 1.018 2.247
Consum de mercaderies 130.617 143.173 130.044
Treballs realitzats per altres empreses 1.280 830 3.601
Valor de la producció 122.845 119.942 119.733
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.372 951 3.562
Despeses en serveis exteriors 42.677 41.660 55.943
Valor afegit brut a preus de mercat 78.796 77.331 60.228
Impostos sobre la producció i els productes 1.931 1.305 1.268
Subvencions a l'explotació 50 27 22
Valor afegit brut a cost de factors 76.916 76.052 58.982
Despeses de personal 46.220 48.516 49.699
Excedent brut d'explotació 30.696 27.536 9.283
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.452 17.170 14.230
Despeses de personal per assalariat 20.719 18.924 19.014
Taxa de valor afegit 62,6 63,4 49,3
Taxa de despeses de personal 60,1 63,8 84,3
Taxa bruta d'explotació 12,1 10,5 3,7
Taxa de salarització 50,6 57,9 63,1
Taxa d'inversió 3,5 9,7 14,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 74,2 72,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 253.547 262.505 250.645
Vendes a l'engròs i al detall 253.547 262.251 250.645
Volum de negoci per altres conceptes ~ 254 ~
Consum de mercaderies 130.617 143.173 130.044
Compres de mercaderies 137.430 142.293 129.623
Variació d'existències de mercaderies 6.814 -880 -422
Marge comercial brut 122.930 119.078 120.601
Marge comercial brut sobre vendes (%) 48,5 45,4 48,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4751 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor