Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 5.091 4.756 4.247
Nombre d'establiments 5.709 5.124 4.727
Persones ocupades 30.166 28.717 28.955
Ingressos d'explotació 8.527.659 9.072.924 8.959.259
Volum de negoci 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Treballs realitzats per a l'actiu 1.424 18.410 20.055
Subvencions a l'explotació 1.121 1.307 961
Resta d'ingressos d'explotació 126.171 153.017 141.721
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 47.043 39.438 75.435
Variació existències productes acabats i en curs 18.926 54.110 26.200
Despeses d'explotació 8.108.742 8.660.740 8.539.094
Consum de mercaderies 5.580.359 6.029.096 5.894.633
Consum de primeres matèries i altres proveïments 127.076 107.859 106.186
Treballs realitzats per altres empreses 187.991 166.972 202.590
Despeses de personal 1.192.385 1.205.556 1.236.412
Sous i salaris 958.300 969.304 988.259
Càrregues socials i altres despeses de personal 234.085 236.252 248.152
Despeses en serveis exteriors 899.815 1.010.187 953.809
Dotacions per a amortitzacions 89.119 94.544 100.858
Resta de despeses d'explotació 31.998 46.527 44.607
Inversió bruta en actius materials 125.429 115.735 156.750
Inversió bruta en actius intangibles 8.924 10.690 15.186
Resultat de l'exercici 343.150 359.624 334.601
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Vendes a Espanya 7.190.880 7.535.864 7.328.355
Vendes a la resta de la Unió Europea 786.201 868.691 893.352
Vendes a la resta del món 421.862 495.634 574.814
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 30.166 28.717 28.955
Persones assalariades 28.069 26.790 27.459
Persones no assalariades 2.097 1.926 1.496
Personal assalariat equivalent a jornada completa 27.045 25.769 26.430
Hores treballades pel personal assalariat .. 47.038 47.580
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Variació existències productes acabats i en curs 18.926 54.110 26.200
Treballs realitzats per a l'actiu 1.424 18.410 20.055
Ingressos accessoris i altres de gestió 124.328 149.826 137.126
Consum de mercaderies 5.580.359 6.029.096 5.894.633
Treballs realitzats per altres empreses 187.991 166.972 202.590
Valor de la producció 2.775.271 2.926.468 2.882.680
Consum de primeres matèries i altres proveïments 127.076 107.859 106.186
Despeses en serveis exteriors 899.815 1.010.187 953.809
Valor afegit brut a preus de mercat 1.748.381 1.808.423 1.822.685
Impostos sobre la producció i els productes 14.855 13.393 13.594
Subvencions a l'explotació 1.121 1.307 961
Valor afegit brut a cost de factors 1.734.646 1.796.338 1.810.052
Despeses de personal 1.192.385 1.205.556 1.236.412
Excedent brut d'explotació 542.262 590.782 573.641
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 57.504 62.554 62.513
Despeses de personal per assalariat 42.480 45.000 45.027
Taxa de valor afegit 62,5 61,4 62,8
Taxa de despeses de personal 68,7 67,1 68,3
Taxa bruta d'explotació 6,5 6,6 6,5
Taxa de salarització 93,0 93,3 94,8
Taxa d'inversió 7,7 7,0 9,5
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 29,0 28,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 8.398.943 8.900.189 8.796.522
Vendes a l'engròs i al detall 8.242.274 8.795.461 8.709.323
Volum de negoci per altres conceptes 156.669 104.728 87.198
Consum de mercaderies 5.580.359 6.029.096 5.894.633
Compres de mercaderies 5.626.016 6.068.088 5.970.245
Variació d'existències de mercaderies 45.657 38.993 75.612
Marge comercial brut 2.661.915 2.766.366 2.814.690
Marge comercial brut sobre vendes (%) 32,3 31,5 32,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 466 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor