Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.844 1.941 1.956
Nombre d'establiments 2.402 2.290 2.332
Persones ocupades 11.350 10.191 12.111
Ingressos d'explotació 2.607.500 2.840.876 2.816.728
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Treballs realitzats per a l'actiu 3.708 175 289
Subvencions a l'explotació 356 513 799
Resta d'ingressos d'explotació 27.637 23.412 50.499
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 50.808 20.630 22.218
Variació existències productes acabats i en curs -1.622 -8.251 -234
Despeses d'explotació 2.519.968 2.783.539 2.759.681
Consum de mercaderies 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.960 6.637 34.690
Treballs realitzats per altres empreses 47.844 46.792 42.005
Despeses de personal 339.304 295.620 350.314
Sous i salaris 267.290 230.351 272.526
Càrregues socials i altres despeses de personal 72.015 65.268 77.788
Despeses en serveis exteriors 296.938 305.967 329.510
Dotacions per a amortitzacions 28.823 123.264 54.800
Resta de despeses d'explotació 26.370 14.390 16.363
Inversió bruta en actius materials 50.817 82.150 80.091
Inversió bruta en actius intangibles 3.862 2.119 3.861
Resultat de l'exercici 74.757 28.841 59.557
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Vendes a Espanya 2.174.083 2.506.082 2.457.348
Vendes a la resta de la Unió Europea 193.345 159.387 169.262
Vendes a la resta del món 208.372 151.307 138.547
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 11.350 10.191 12.111
Persones assalariades 10.247 9.016 10.908
Persones no assalariades 1.103 1.174 1.203
Personal assalariat equivalent a jornada completa 9.687 8.652 10.487
Hores treballades pel personal assalariat .. 15.798 18.748
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Variació existències productes acabats i en curs -1.622 -8.251 -234
Treballs realitzats per a l'actiu 3.708 175 289
Ingressos accessoris i altres de gestió 27.544 23.315 49.407
Consum de mercaderies 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Treballs realitzats per altres empreses 47.844 46.792 42.005
Valor de la producció 802.857 794.354 840.598
Consum de primeres matèries i altres proveïments 25.960 6.637 34.690
Despeses en serveis exteriors 296.938 305.967 329.510
Valor afegit brut a preus de mercat 479.959 481.750 476.399
Impostos sobre la producció i els productes 8.323 7.844 8.047
Subvencions a l'explotació 356 513 799
Valor afegit brut a cost de factors 471.991 474.419 469.151
Despeses de personal 339.304 295.620 350.314
Excedent brut d'explotació 132.687 178.800 118.836
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 41.587 46.554 38.739
Despeses de personal per assalariat 33.113 32.787 32.117
Taxa de valor afegit 58,8 59,7 55,8
Taxa de despeses de personal 71,9 62,3 74,7
Taxa bruta d'explotació 5,2 6,3 4,3
Taxa de salarització 90,3 88,5 90,1
Taxa d'inversió 11,6 17,8 17,9
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 26,9 26,8
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 2.575.799 2.816.776 2.765.141
Vendes a l'engròs i al detall 2.563.718 2.808.864 2.746.583
Volum de negoci per altres conceptes 12.081 7.912 18.558
Consum de mercaderies 1.754.728 1.990.870 1.931.999
Compres de mercaderies 1.802.016 2.011.268 1.958.398
Variació d'existències de mercaderies 47.289 20.398 26.399
Marge comercial brut 808.991 817.994 814.584
Marge comercial brut sobre vendes (%) 31,6 29,1 29,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4673 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor