Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.686 4.524 4.628
Nombre d'establiments 5.182 5.239 5.369
Persones ocupades 14.514 14.876 15.097
Ingressos d'explotació 1.008.221 883.664 1.080.904
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 64
Subvencions a l'explotació 560 184 367
Resta d'ingressos d'explotació 1.294 1.918 1.207
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 6.824 1.515 1.195
Variació existències productes acabats i en curs 775 -441 13
Despeses d'explotació 905.944 817.869 1.013.040
Consum de mercaderies 613.602 542.945 694.045
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.621 14.557 18.780
Treballs realitzats per altres empreses 2.806 1.127 772
Despeses de personal 177.832 169.474 203.690
Sous i salaris 139.930 135.311 161.919
Càrregues socials i altres despeses de personal 37.902 34.163 41.771
Despeses en serveis exteriors 80.314 78.879 87.719
Dotacions per a amortitzacions 7.776 9.350 8.550
Resta de despeses d'explotació 2.993 1.538 -516
Inversió bruta en actius materials 12.168 8.484 8.214
Inversió bruta en actius intangibles 55 1.298 1.738
Resultat de l'exercici 15.090 4.243 7.579
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Vendes a Espanya 1.005.559 881.184 1.078.171
Vendes a la resta de la Unió Europea 797 378 875
Vendes a la resta del món 11 ~ 221
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 14.514 14.876 15.097
Persones assalariades 10.001 10.820 11.097
Persones no assalariades 4.513 4.056 4.000
Personal assalariat equivalent a jornada completa 8.992 9.618 9.905
Hores treballades pel personal assalariat .. 17.458 18.060
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Variació existències productes acabats i en curs 775 -441 13
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ 64
Ingressos accessoris i altres de gestió 1.294 1.918 1.207
Consum de mercaderies 613.602 542.945 694.045
Treballs realitzats per altres empreses 2.806 1.127 772
Valor de la producció 392.029 338.967 385.733
Consum de primeres matèries i altres proveïments 20.621 14.557 18.780
Despeses en serveis exteriors 80.314 78.879 87.719
Valor afegit brut a preus de mercat 291.093 245.532 279.234
Impostos sobre la producció i els productes 2.561 3.050 3.296
Subvencions a l'explotació 560 184 367
Valor afegit brut a cost de factors 289.093 242.666 276.305
Despeses de personal 177.832 169.474 203.690
Excedent brut d'explotació 111.261 73.192 72.615
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 19.918 16.313 18.302
Despeses de personal per assalariat 17.781 15.663 18.355
Taxa de valor afegit 73,7 71,6 71,6
Taxa de despeses de personal 61,5 69,8 73,7
Taxa bruta d'explotació 11,1 8,3 6,7
Taxa de salarització 68,9 72,7 73,5
Taxa d'inversió 4,2 4,0 3,6
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 71,4 69,3
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.006.367 881.562 1.079.266
Vendes a l'engròs i al detall 1.006.345 880.288 1.077.931
Volum de negoci per altres conceptes 23 1.273 1.335
Consum de mercaderies 613.602 542.945 694.045
Compres de mercaderies 619.726 544.415 695.178
Variació d'existències de mercaderies 6.124 1.470 1.133
Marge comercial brut 392.742 337.343 383.886
Marge comercial brut sobre vendes (%) 39,0 38,3 35,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4722 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor