Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 1.648 1.724 1.691
Nombre d'establiments 1.691 1.716 1.735
Persones ocupades 3.838 4.063 4.550
Ingressos d'explotació 1.623.451 1.238.922 1.787.951
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 860 67 1.522
Resta d'ingressos d'explotació 5.164 804 5.207
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -1.415 -932 -1.364
Variació existències productes acabats i en curs 227 477 7
Despeses d'explotació 1.541.595 1.188.417 1.680.653
Consum de mercaderies 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.308 1.641 3.863
Treballs realitzats per altres empreses 241 79 497
Despeses de personal 42.948 43.925 61.202
Sous i salaris 33.867 35.259 47.811
Càrregues socials i altres despeses de personal 9.081 8.667 13.391
Despeses en serveis exteriors 30.561 38.819 44.264
Dotacions per a amortitzacions 1.265 2.347 1.897
Resta de despeses d'explotació 2.232 596 753
Inversió bruta en actius materials 4.587 9.580 19.120
Inversió bruta en actius intangibles 399 800 2.219
Resultat de l'exercici 21.096 13.436 18.019
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Vendes a Espanya 1.617.249 1.233.811 1.774.370
Vendes a la resta de la Unió Europea 16 3.815 6.559
Vendes a la resta del món 162 425 294
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 3.838 4.063 4.550
Persones assalariades 2.330 2.641 3.259
Persones no assalariades 1.508 1.422 1.292
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.029 2.172 2.743
Hores treballades pel personal assalariat .. 3.942 4.980
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Variació existències productes acabats i en curs 227 477 7
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 5.164 804 5.207
Consum de mercaderies 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Treballs realitzats per altres empreses 241 79 497
Valor de la producció 160.537 138.244 217.763
Consum de primeres matèries i altres proveïments 2.308 1.641 3.863
Despeses en serveis exteriors 30.561 38.819 44.264
Valor afegit brut a preus de mercat 127.667 97.784 169.636
Impostos sobre la producció i els productes 1.574 1.282 3.412
Subvencions a l'explotació 860 67 1.522
Valor afegit brut a cost de factors 126.953 96.568 167.745
Despeses de personal 42.948 43.925 61.202
Excedent brut d'explotació 84.005 52.643 106.543
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 33.075 23.767 36.863
Despeses de personal per assalariat 18.430 16.630 18.780
Taxa de valor afegit 79,1 69,9 77,0
Taxa de despeses de personal 33,8 45,5 36,5
Taxa bruta d'explotació 5,2 4,3 6,0
Taxa de salarització 60,7 65,0 71,6
Taxa d'inversió 3,9 10,7 12,7
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 68,6 67,4
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 1.617.426 1.238.051 1.781.223
Vendes a l'engròs i al detall 1.616.171 1.237.160 1.777.304
Volum de negoci per altres conceptes 1.255 891 3.919
Consum de mercaderies 1.462.040 1.101.010 1.568.178
Compres de mercaderies 1.460.555 1.100.084 1.566.840
Variació d'existències de mercaderies -1.485 -926 -1.338
Marge comercial brut 154.131 136.150 209.126
Marge comercial brut sobre vendes (%) 9,5 11,0 11,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou les classes 4725 i 4726 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor