Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 6.102 7.119 6.160
Nombre d'establiments 6.221 6.710 6.270
Persones ocupades 8.211 8.901 7.899
Ingressos d'explotació 248.355 339.562 304.782
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Subvencions a l'explotació 43 18 158
Resta d'ingressos d'explotació 592 1.104 692
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 12 -504 382
Variació existències productes acabats i en curs ~ 4.214 333
Despeses d'explotació 184.898 280.628 262.040
Consum de mercaderies 134.358 206.773 189.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.241 8.185 3.414
Treballs realitzats per altres empreses 200 1.296 545
Despeses de personal 17.143 21.384 27.191
Sous i salaris 13.011 17.076 20.486
Càrregues socials i altres despeses de personal 4.131 4.308 6.705
Despeses en serveis exteriors 26.872 41.672 39.603
Dotacions per a amortitzacions 340 738 1.389
Resta de despeses d'explotació 1.745 580 699
Inversió bruta en actius materials 381 2.071 1.865
Inversió bruta en actius intangibles 40 193 67
Resultat de l'exercici 8.508 273 1.146
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Vendes a Espanya 246.536 338.431 301.502
Vendes a la resta de la Unió Europea 1.039 ~ 1.543
Vendes a la resta del món 144 8 886
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 8.211 8.901 7.899
Persones assalariades 1.634 1.776 2.245
Persones no assalariades 6.576 7.125 5.653
Personal assalariat equivalent a jornada completa 1.024 1.311 1.697
Hores treballades pel personal assalariat .. 2.378 3.054
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Variació existències productes acabats i en curs ~ 4.214 333
Treballs realitzats per a l'actiu ~ ~ ~
Ingressos accessoris i altres de gestió 592 1.117 692
Consum de mercaderies 134.358 206.773 189.201
Treballs realitzats per altres empreses 200 1.296 545
Valor de la producció 113.754 135.702 115.212
Consum de primeres matèries i altres proveïments 4.241 8.185 3.414
Despeses en serveis exteriors 26.872 41.672 39.603
Valor afegit brut a preus de mercat 82.641 85.845 72.195
Impostos sobre la producció i els productes 1.737 2.895 2.132
Subvencions a l'explotació 43 18 158
Valor afegit brut a cost de factors 80.947 82.968 70.221
Despeses de personal 17.143 21.384 27.191
Excedent brut d'explotació 63.804 61.584 43.030
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.
Principals indicadors. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Productivitat 9.859 9.321 8.890
Despeses de personal per assalariat 10.488 12.039 12.109
Taxa de valor afegit 71,2 61,1 60,9
Taxa de despeses de personal 21,2 25,8 38,7
Taxa bruta d'explotació 25,8 18,2 14,2
Taxa de salarització 19,9 20,0 28,4
Taxa d'inversió 0,5 2,7 2,8
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 50,8 50,7
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2015-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 247.719 338.440 303.932
Vendes a l'engròs i al detall 247.719 338.396 303.775
Volum de negoci per altres conceptes ~ 43 157
Consum de mercaderies 134.358 206.773 189.201
Compres de mercaderies 134.370 206.234 189.585
Variació d'existències de mercaderies 12 -539 384
Marge comercial brut 113.361 131.624 114.575
Marge comercial brut sobre vendes (%) 45,8 38,9 37,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta branca inclou el grup 478 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(~) Dada assimilable a zero o valor arrodonit a zero.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor