Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 726 1.282 1.463
Nombre d'establiments 764 1.279 1.517
Persones ocupades 2.880 4.418 4.527
Ingressos d'explotació 795.388 1.169.503 1.207.948
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Treballs realitzats per a l'actiu 2.870 9.373 11.000
Subvencions a l'explotació 181 167 76
Resta d'ingressos d'explotació 35.736 37.961 42.168
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies 13.406 15.530 21.716
Variació existències productes acabats i en curs 282 222 1.996
Despeses d'explotació 789.268 1.171.878 1.168.595
Consum de mercaderies 550.870 776.868 772.326
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.189 6.397 4.686
Treballs realitzats per altres empreses 4.249 8.123 15.438
Despeses de personal 74.753 129.688 110.388
Sous i salaris 59.961 87.473 86.307
Càrregues socials i altres despeses de personal 14.792 42.215 24.081
Despeses en serveis exteriors 140.604 218.105 249.018
Dotacions per a amortitzacions 9.609 11.557 13.814
Resta de despeses d'explotació 7.994 21.138 2.925
Inversió bruta en actius materials 3.139 4.744 12.601
Inversió bruta en actius intangibles 3.818 16.637 22.499
Resultat de l'exercici 1.091 -25.814 24.291
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Vendes a Espanya 648.513 907.098 902.096
Vendes a la resta de la Unió Europea 84.604 178.094 182.289
Vendes a la resta del món 23.484 36.810 70.319
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 2.880 4.418 4.527
Persones assalariades 2.315 3.577 3.435
Persones no assalariades 565 840 1.092
Personal assalariat equivalent a jornada completa 2.232 3.211 3.193
Hores treballades pel personal assalariat .. 5.827 5.809
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Variació existències productes acabats i en curs 282 222 1.996
Treballs realitzats per a l'actiu 2.870 9.373 11.000
Ingressos accessoris i altres de gestió 35.736 37.421 41.966
Consum de mercaderies 550.870 776.868 772.326
Treballs realitzats per altres empreses 4.249 8.123 15.438
Valor de la producció 240.370 384.028 421.902
Consum de primeres matèries i altres proveïments 1.189 6.397 4.686
Despeses en serveis exteriors 140.604 218.105 249.018
Valor afegit brut a preus de mercat 98.578 159.525 168.198
Impostos sobre la producció i els productes 923 1.187 953
Subvencions a l'explotació 181 167 76
Valor afegit brut a cost de factors 97.835 158.505 167.322
Despeses de personal 74.753 129.688 110.388
Excedent brut d'explotació 23.082 28.817 56.934
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 33.970 35.877 36.958
Despeses de personal per assalariat 32.295 36.251 32.137
Taxa de valor afegit 40,7 41,3 39,7
Taxa de despeses de personal 76,4 81,8 66,0
Taxa bruta d'explotació 3,1 2,6 4,9
Taxa de salarització 80,4 81,0 75,9
Taxa d'inversió 7,1 13,5 21,0
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 58,1 55,9
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 756.601 1.122.002 1.154.704
Vendes a l'engròs i al detall 756.131 1.121.107 1.153.911
Volum de negoci per altres conceptes 471 895 793
Consum de mercaderies 550.870 776.868 772.326
Compres de mercaderies 564.180 792.172 793.775
Variació d'existències de mercaderies 13.310 15.304 21.449
Marge comercial brut 205.261 344.239 381.585
Marge comercial brut sobre vendes (%) 27,1 30,7 33,1
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4791 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor