Saltar al contingut principal
Principals resultats. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Nombre d'empreses 4.742 5.549 4.913
Nombre d'establiments 6.063 6.742 6.180
Persones ocupades 18.665 20.370 18.310
Ingressos d'explotació 848.153 871.024 865.358
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Treballs realitzats per a l'actiu 2.644 289 2
Subvencions a l'explotació 42 354 815
Resta d'ingressos d'explotació 8.048 6.791 9.448
Var. exist. prim. mat., proveïments i mercaderies -656 3.383 -1.818
Variació existències productes acabats i en curs 380 1.382 164
Despeses d'explotació 775.337 809.653 816.796
Consum de mercaderies 293.120 316.163 365.201
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.193 61.156 35.019
Treballs realitzats per altres empreses 1.517 1.415 1.122
Despeses de personal 243.657 257.055 248.923
Sous i salaris 188.912 202.257 197.437
Càrregues socials i altres despeses de personal 54.745 54.798 51.486
Despeses en serveis exteriors 131.410 162.761 148.215
Dotacions per a amortitzacions 14.097 12.831 15.261
Resta de despeses d'explotació 6.343 -1.728 3.055
Inversió bruta en actius materials 13.074 16.526 20.933
Inversió bruta en actius intangibles 128 2.223 1.235
Resultat de l'exercici 48.317 6.321 4.154
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Destinació geogràfica de les vendes. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Vendes a Espanya 837.081 856.594 847.778
Vendes a la resta de la Unió Europea 336 3.284 5.421
Vendes a la resta del món 3 3.712 1.894
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Persones ocupades i hores treballades. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Persones ocupades 18.665 20.370 18.310
Persones assalariades 13.424 14.827 14.516
Persones no assalariades 5.241 5.544 3.793
Personal assalariat equivalent a jornada completa 11.769 12.418 12.065
Hores treballades pel personal assalariat .. 22.524 21.860
Unitats: Persones i milers d'hores.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Macromagnituds. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Variació existències productes acabats i en curs 380 1.382 164
Treballs realitzats per a l'actiu 2.644 289 2
Ingressos accessoris i altres de gestió 8.039 6.779 9.482
Consum de mercaderies 293.120 316.163 365.201
Treballs realitzats per altres empreses 1.517 1.415 1.122
Valor de la producció 553.845 554.462 498.418
Consum de primeres matèries i altres proveïments 85.193 61.156 35.019
Despeses en serveis exteriors 131.410 162.761 148.215
Valor afegit brut a preus de mercat 337.241 330.544 315.185
Impostos sobre la producció i els productes 3.363 3.088 4.487
Subvencions a l'explotació 42 354 815
Valor afegit brut a cost de factors 333.920 327.810 311.512
Despeses de personal 243.657 257.055 248.923
Excedent brut d'explotació 90.263 70.755 62.589
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
Principals indicadors. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Productivitat 17.890 16.092 17.013
Despeses de personal per assalariat 18.151 17.337 17.148
Taxa de valor afegit 60,3 59,1 62,5
Taxa de despeses de personal 73,0 78,4 79,9
Taxa bruta d'explotació 10,8 8,2 7,3
Taxa de salarització 71,9 72,8 79,3
Taxa d'inversió 4,0 5,7 7,1
Taxa de participació femenina en el personal assalariat .. 73,7 73,5
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci i marge comercial. Catalunya. 2016-2017
2015 2016 2017
Volum de negoci 837.420 863.590 855.093
Vendes a l'engròs i al detall 832.502 862.589 855.004
Volum de negoci per altres conceptes 4.918 1.002 89
Consum de mercaderies 293.120 316.163 365.201
Compres de mercaderies 291.936 318.828 363.931
Variació d'existències de mercaderies -1.184 2.665 -1.270
Marge comercial brut 539.382 546.426 489.803
Marge comercial brut sobre vendes (%) 64,8 63,3 57,3
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç de l'INE.
Àmbit sectorial: Aquesta subbranca inclou la classe 4724 de la CCAE-2009.
Nota: L'any 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques i, en conseqüència, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Total

Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor